Beskyttet art

Hvinanden er en sjælden ynglefugl i Danmark, men en talrig vintergæst fra november til først i april.

Rødliste:
Rødliste 1997 er en fortegnelse over forsvundne, truede, sårbare og sjældne plante- og dyrearter i Danmark.
Formålet med Rødliste 1997 er dels at tilvejebringe et grundlag for arbejdet med at opretholde naturens mangfoldighed i Danmark og dels at opfylde internationale forpligtelser i henhold til Biodiversitetskonventionen.

Gulliste:
Gulliste 1997 er en fortegnelse over plante- og dyrearter, som er i tilbagegang i Danmark, men dog stadig er så hyppige, at de ikke er optaget på Rødliste 1997, samt en oversigt over arter, som Danmark i international sammenhæng har et særligt ansvar overfor, uanset om arterne er optaget på Rødliste 1997 eller ej. Gulliste 1997, oversigten over opmærksomhedskrævende og nationale ansvarsarter i Danmark, er således tæt knyttet til Rødliste 1997.

Rødlistet som ynglefugl
Hvinanden er opført som sjælden ynglefugl på Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark. Det er angivet, at arten er under indvandring som ynglefugl. Hvinanden indvandrede som regelmæssig ynglefugl i Danmark i sidste halvdel af 1980´erne efter spredte yngleforsøg i 1970'erne.
Når du går i Gribskov og ved Esrum sø, virker det ikke som om at hvinanden er sjælden, men her er også over 90 % af de ynglende hvinænder i Danmark!

Ansvarsart som trækfugl
Desuden er hvinanden angivet som en ansvarsart i træktiden, idet ca. 20% af den samlede nordeuropæiske vinterbestand overvintrer i de danske farvande. Det drejer sig om ca. 60.000 hvinænder, der overvintrer i Danmark. De danske farvande er dermed et af de vigtigste overvintringsområder for denne bestand af arten.

 

Jagt

Hvinanden må som de øvrige dykænder jages: jagttider

Læs mere om:

En succesrig udvikling
Hvinandens biologi
Redekasser
Ornitologen på arbejde
Fotos af hvinænder
Fotos af parringsspil
Fotos af troldand og hvinand
Rødliste 1997
Gulliste 1997