Ornitologen på arbejde

Igennem mange år har skovens folk med stor iver fjernet alle træer med huller, svamp og råd, for at holde bevoksningerne sunde og for at producere den bedste kvalitet til savværksindustrien.
Svækkede træer er blevet fældet og solgt som brænde, så snart skovfogeden så dem.
Antallet af hulrugende fugle i skoven er i dag begrænset af manglen på redemuligheder.

I et forsøg på at bedre mulighederne for fuglene, har flere ornitologer i samarbejde med Naturstyrelsen – Nordsjælland, opsat fuglekasser. En af disse ornitologer er Johannes Bang, hvis store interesse for fuglene og naturen i al almindelighed bringer ham rundt på lange cykelture i omegnen af Gadevang.
Johannes Bang har i mange år opsat uglekasser og kasser til småfugle. Det var således nærliggende at kontakte ham, da den første hvinandekasse skulle prøves.

Det bliver til mange nye kasser, både til hvinand, og til mange andre fugle. Johannes bygger selv en del af kasserne, andre bliver bygget på Frederiksborg Amts beskyttede værksted Højvangen i Espergærde. Naturstyrelsen har betalt en del af kasserne, samt materialer til andre, men Johannes har også selv sponsoreret en del kasser.

Johannes tilser løbende kasserne, fører statistik over hvilke fugle der bruger dem og med hvilken succes. Det er nødvendigt med beskæring af grene, så der sikres fri tilflyvning. Der skal også fyldes ny halm i nogle kasser, fortages småreparationer, udskiftning af kasser og fjernes ubefrugtede æg m.v.
Forudsætningen for det meget store antal benyttede kasser er tilsyn og pasning af kasserne.

Dette er et eksempel på, hvordan et samarbejde mellem lokale brugere af skoven og Naturstyrelsen kan blive til uvurderlig betydning for naturen.
Skovdriften undergår i disse år store forandringer.

Hvor det tidligere var rene produktionshensyn, der bestemte driftsformerne, er begreber som biodiversitet, variation, beskyttelse og publikumshensyn nu i centrum. Vi genskaber vådområder, laver lysninger, græsningsskov, efterlader træer til naturlig død og henfald, samt lader områder ligge urørt hen.

Fremtidens skov vil være mere stabil og rumme flere fugle, insekter og svampe, men det tager tid.

Der vil derfor i mange år frem være brug for folk, som vil være med til at give naturen en håndsrækning.


Læs også:

En succesrig udvikling
Redekasser, en vejledning
Hvinandens biologi
Beskyttet art