Integreret LIFE projekt i Himmerland

Landmanden som naturforvalter

undefined

Enge ved Halkær

 Projekttype Ansøgning om integreret LIFE projekt
 Periode  2016-2017
 Samarbejdspartnere Det integrerede Life-projekt blev søgt i samarbejde med de involverede kommuner, landbruget og forskningsinstitutioner.
 Økonomi 2,1 mio. kroner

 

Status

Der blev den 13. december 2017 givet tilsagn. Projektets titel er LIFE IP Natureman. Perioden er på 8 år og med start den 1. januar 2018. Find mere om dette projekt her.

LIFE IP Natureman www.life-natureman.dk

Projektbeskrivelse

Naturstyrelsen forbereder i samarbejde med kommuner og landbruget en ansøgning til EU Kommissionen om et Integreret LIFE naturprojekt for 7 Natura 2000 områder i Himmerland. Projektet vil gennemføre indsatser i forhold til særligt truede og sårbare naturtyper med fokus på at skabe bedre sammenhæng og mere robuste naturtyper og levesteder i områderne.

Projektet ønsker at sikre større, sammenhængende og dermed økonomisk interessante forvaltningsenheder på tværs af forskellige naturtyper og ejerskaber. Projektet vil arbejde aktivt for at gøre naturplejen til en driftsgren for landbruget med fokus på landmanden som naturforvalter.

Virkemidler for projektet kan være: Jordfordeling, Græsningslaug, Organisering af biomassehøst og maskinudvikling, Etablering af afsætningskæder til fremme af økonomien (virksomheder og slagterier), Landbrugsstøtteordninger, Lovgivning (natur, vand, dyrevelfærd) m.fl.

undefined

 

 

Nyheder

Faktaboks

Fakta om LIFE – IP projekter

  • Den nye LIFE-forordning for 2014 – 2020 giver hvert medlemsland mulighed for at søge omfattende støtte til et såkaldt integreret naturprojekt, som har fokus på at understøtte gennemførelsen af direktivforpligtelser i forhold til Natura 2000-områderne.

  • Der er p.t. afsat 33 mio. kr. til national medfinansiering af IP- projektet inkl. administrationsomkostninger. Med en EU-medfinansiering på 60 % kan projektet opnå ca. 50 mio. kr. i støtte og dermed en samlet projektsum på godt 83 mio. kr. Der er mulighed for et hjemtage op til 75 mio. kr., hvis der kan findes yderligere kilder til national medfinansiering.

  • Ansøgningsarbejdet er finansieret af EU-kommissionen, Staten og 15. juni Fonden
  • IP- projekterne skal kunne understøtte tilrettelæggelsen af det nationale arbejde med Natura 2000, så der på sigt kan opnås gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper omfattet af Natura 2000.

 

 

Kort over projektområde

 

Projektet gennemføres i og i samarbejde med følgende kommuner:

Jammerbugt, Aalborg, Rebild, Vesthimmerland, Mariager Fjord, Skive, Randers og Viborg og omfatter følgende Natura 2000-områder: 

15: Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal

18: Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

22: Kielstrup Sø

30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal

32: Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge

33: Tjele Langsø og Vinge Møllebæk

37: Rosborg Sø

38: Bredsgård Sø

39: Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal

222: Villestrup Ådal

223: Kastbjerg Ådal

Projektforløb

Indsendelse af en Koncept Note til oktober 2016.

 

Ansøgningen er fremsendt til EU Kommissionen den 21. april 2017.
Du finder ansøgningen i dokumentarkivet her til højre. 

Ansøgningen vil de næste måneder blive vurderet af EU Kommissionen. Godkendes projektet af kommissionen, vil den endelige projektbeskrivelse være tilgængelig i dokumentarkivet på hjemmesiden.

 

I dokumentarkivet finder du også konceptnoten, som er et kort resumé af projektet. EU Kommissionen godkendte konceptnoten i efteråret 2016, hvilket var ensbetydende med en invitation til at indsende den endelige ansøgning til april 2017.

 

Forventet projektstart: Vinter 2017 / 2018.

Forventet projekt periode: 8-10 år.

Dokumentarkiv

Kontakt

Annita Svendsen

Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland

Oplysninger på denne side afspejler kun forfatterens holdning.

EU Kommissionen er ikke ansvarlig for nogen brug af disse oplysninger.