Interreg CANAPÉ

Projektbeskivelse

Jammerbugt og Brønderslev kommuner, Pindstrup Mosebrug A/S, og Naturstyrelsen er med bidrag fra Aage V. Jensen Naturfond gået ind i et projekt under EU's Interreg-program. Projektet er et samarbejde med partnere fra England, Nederlandene, Belgien og Tyskland.

Et af hovedelementerne i den danske del af projektet er at gennemføre en proces i Store Vildmose med henblik på at kortlægge en række initiativer til områdets udvikling, herunder mulig naturgenopretning med det formål at genoprette mosenaturen i området ved vandstandshævning m.v. Undervejs i projektet er der etableret et forsøg til demonstration af paludikultur på et areal lige øst for Åby Mose. Derudover gennemfører projektet demonstrationen af podningsforsøg med sphagnum-mosser på udvalgte græsfenner i Lille Vildmose samt foretager målinger af CO2-tilbageholdelsen.

Som led i processen med kortlægning af ideer og initiativer til Store Vildmoses udvikling, har styregruppen for Canapé-projektet nedsat et rådgivende udvalg.

Det rådgivende udvalg repræsenterer interessenter i tilknytning til Store Vildmose og har i projektperioden til opgave, at

  • indsamle de indkomne ideer fra idefasen, afklare uafklarede forhold og igangsætte forundersøgelser på konkrete projektoplæg
  • beskrive udviklingsmuligheder og deres konsekvenser
  • beskrive muligheder for projekter i området, som kan fremme ønskede udviklinger

 Se hvilke interessenter, der er repræsenteret i det rådgivende udvalg her

En række rapporter er igennem projektperioden blevet udarbejdet med henblik på at samle eksisterende viden om Store Vildmose og præsentere udviklingsmuligheder i området - både indenfor natur/klima og kulturformidling. Her på siden kan du downloade disse rapporter og præsentationer udarbejdet undervejs i projektet. Derudover kan du på kortet herunder søge oplysninger om fredninger, naturbeskyttelse, historiske fund og lign. i Store Vildmose.  

Interreg-projektet CANAPE er et samarbejde mellem lande inden for Nordsø-regionen med et fælles mål. I CANAPÉ udveksles erfaringer og resultater indenfor mosegenopretning og klimatilpasning på drænede arealer på tværs mellem projekter i Nederlandene, Belgien, Tyskland, England og Danmark. 

Du kan læse mere om de andre deltagerlandes projekter her

Projekttype Interreg - Nordsøregionen
Periode 2017-2021
Samarbejdspartnere Jammerbugt Kommune, Brønderslev Kommune, Pindstrup Mosebrug A/S med støtte fra Aage V. Jensen Naturfond
Økonomi 6,9 mio. kr.  Nordsø-regionens program 2014-2020 finansierer 50 %

Nyheder

Projektforløb Store Vildmose

Projektforløb Lille Vildmose

27. maj: På knap 6 hektar tidligere kartoffeljord gennemføres et forsøg med udplantning og såning af dunhammer, rørgræs og strandsvingel. Aage V. Jensen Naturfond har stillet arealet til rådighed. Fonden ejer også Aaby Mose - højmosen, der også ses på luftfotoet herunder.

Formålet er at blive klogere på dyrkning af afgrøder på våde tørvejorde. Drænede tørvejorde bidrager i dag meget til udledning af klimagasser til atmosfæren. Ved at hæve vandstanden på disse arealer, mindskes udledningen af drivhusgasser. Da våde tørvejorde ikke er egnede til traditionelle afgrøder, afprøves i dette forsøg alternative afgrøder såsom dunhammer og særlige græsarter. 

 Oversigt over forsøgsareal

Godt 2.000 dunhammerplanter har forspiret i drivhus og udplantes manuelt med udstyr, der normalt bruges til udplantning af træer i skovbruget. Udover forspirede planter, forsøges også med udsåning af dunhammerfrø. Ved siden af disse arealer sås på traditionel vis rørgræs og strandsvingel. Herefter hæves vandstanden på alle arealerne og planterne får ro til at vokse indtil næste sommer, hvor de høstes. 

Udplantning af dunhammer

5. september: Første møde i det rådgivende udvalg blev afholdt på Vildmoseporten. Mødet var et sættemøde, hvor alle fik lejlighed til at møde hinanden og blive introduceret til udvalgets opgaver.

Idefase 1. marts - 1. maj 2018

undefined

Med det velbesøgte offentlige møde i Aabybro torsdag den 1. marts er idefasen skudt i gang.

Over de næste måneder inviteres alle til komme med ideer og forslag til, hvordan natur, erhverv og turisme i Store Vildmose kan udvikle sig over de næste mange år. 

Nederst på siden finder du kontaktoplysninger på projektgruppen. Har du spørgsmål eller ønsker at drøfte nogle ideer, er du velkommen til at kontakte projektgruppen. Vi arrangerer gerne et møde, hvor dine ideer kan drøftes igennem. 

Til inspiration kan du klikke på kortet over Store Vildmose herunder og søge oplysninger om fredningsgrænser, beskyttede områder og meget andet i Store Vildmose. 

Alle interessentgrupper i Store Vildmose inviteres osgå til at deltage i et rådgivende udvalg, som sammen med projektgruppen skal indsamle og vurdere de indkomne forslag fra idefasen. Ønsker du at deltage i det rådgivende udvalg, kan du kontakte en fra projektgruppen. Kontaktoplysninger står nederst på denne side.

1. marts: Projektet er vært for et offentligt møde om uviklingsmuligheder i Store Vildmose. Mødet er startskuddet til en periode henover foråret, hvor alle kan byde ind med ideer til, hvordan de ser området kan udvikle sig over de næste mange år.

Startskuddet til projektet gik i oktober, hvor alle projektpartnere for det samlede Interreg-projekt var samlet i Norwich i England. Projektet har som primære opgave at udveksle erfaringer mellem deltagerlandene i projektet. I dette tilfælde mellem England, Nederlandene, Belgien, Tyskland og Danmark. I løbet af projektets 4 år vil lokale delprojekter gennemføre aktiviteter med det formål at forbedre klimaet i moseområder. Erfaringer vil undervejs blive udvekslet på workshop afholdt på skift af deltagerlandene. 

Det danske projektpartnerskab består af Jammerbugt og Brønderslev kommuner, Pindstrup Mosebrug A/S og Naturstyrelsen. 

Maj/juni 2020: Afgravning af overjord og klargøring af demonstrationsarealet inklusiv etablering af endnu 1 ha påbegyndes. Donormateriale bestående af sphagnum-mosser og anden højmosevegetation fra Paraplymosen forventes spredt ud i september 2020.

Efteråret 2019: En lang tør periode i sommeren 2018 blev efterfulgt af et meget vådt efterår og vinter 2019/2020. Det var derfor nødvendigt at gentænke designet af demonstrationsforsøget, så vandstanden inde på arealet kunne reguleres. I det nye design stemmes vandet i hovedgrøften op, så vand via den nordlige tværgrøft kan ledes ind på arealet. Vandet ledes ud til hovedgrøften igen via den sydlige tværgrøft. Etablering af arealet, som udvides med endnu 1 ha, gennemføres i foråret 2020.

 

14.-15. februar: Over to dage blev sammenhængende klumper af sphagnum og anden mosevegetation hentet fra Høstemark Mose og bragt ud på udspredningsarealet på Grønfenner. En til lejligheden bygget træslæde gjorde det muligt at trække materialet ud på arealet og sprede det ved hjælp af maskine og håndkraft. I alt blev ca. 85 m2 fordelt.

Som det fremgår af billedet herunder, er vandstandsniveauet inde på arealet stadig påvirket af den ekstremt tørre sommer sidste år. Sphagnum-klumperne er derfor placeret på de laveste steder, hvor der står vand. 

17. september: første spadestik til etablering af 1 ha udspredningsareal på Grønfenner

10. marts: Forundersøgelsesrapport udarbejdet om etablering af forsøgsarealer for udspredning af sphagnum på Grønfenner

 

Startskuddet til projektet gik i oktober, hvor alle projektpartnere for det samlede Interreg-projekt var samlet i Norwich i England. Projektet har som primære opgave at udveksle erfaringer mellem deltagerlandene i projektet. I dette tilfælde mellem England, Nederlandene, Belgien, Tyskland og Danmark. I løbet af projektets 4 år vil lokale delprojekter gennemføre aktiviteter med det formål at forbedre klimaet i moseområder. Erfaringer vil undervejs blive udvekslet på workshop afholdt på skift af deltagerlandene. 

Det danske projektpartnerskab består af Jammerbugt og Brønderslev kommuner, Pindstrup Mosebrug A/S og Naturstyrelsen.

Kort over Store Vildmose

Se kortet på dets egen hjemmeside her

Kort over Lille Vildmose

Ved at klikke dig ind på linket over kortet til venstre får du adgang til et kort over Store Vildmose. Herfra kan du søge på en række oplysninger om naturbeskyttelse, fredninger, jordtyper, økologiske forbindelser, fortidsminder, osv. Kortet kan bruges som inspirationskilde til udtænkning af ideer til områdets udvikling under idefasen. 

Prøv eksempelvis at vælge Terræn skyggekort og se højdeforskelle i området.

To hektar græsfenner på Grønfenner vil i løbet af projektperioden blive omdannet til bede, hvor levende sphagnummosser udspredes. Formålet er at få et bedre kendskab til under hvilke forhold mosserne klarer sig bedst. Målet er på lang sigt at genetablere højmosen ved at kickstarte mosedannelsen ved udspredning af levende mosser på de tidligere græsfenner. 

Dokumentarkiv

Kontakt

Peter Hahn

Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland

Marianne Fisker

Jammerbugt Kommune

Jes Hovmøller

Pindstrup Mosebrug A/S

Keld K. Sørensen

Brønderslev Kommune