Løvenborg

Projektområdet ved Løvenborg Gods omfatter 144 ha landbrugsjord mellem Regstrup Å og Tuse Å, der tages ud af omdrift. Det lavestliggende område blev tidligere pumpet tørt og anvendtes bl.a. til grøntsagsdyrkning.

I forbindelse med projektet nedlagdes pumpestationen hvorved der etableredes en lavvandet sø på 20-30 ha. Tuse Å´s løb blev omlagt, således at åen kom til at løbe gennem den nye sø. Det er beregnet at søen og de omliggende våde enge vil tilbageholde 18 tons kvælstof/år, hvilket svarer til ca. 10% af Tuse Å´s samlede kvælstofudledning til Isefjord.

Friluftslivet tilgodeses ved, at offentligheden gives adgang til naturområdet og den nye sø via en ny trampesti - delvis langs Regstrup Å. Der anlægges en ny P-plads til 3 biler og en informationstavle. For enden af trampestien etableres et fugletårn eller -skjul.

Trampesti til den nye sø

Trampesti til den nye sø

Vådområdeprojektet blev udført i 2008 og der opstod en ny sø i løbet af blot 2 uger.

Løvenborg

Løvenborg Gods

I 2009 og -10 anlægges publikumsfaciliteter bestående af et udsigtspunkt i Løvenborgs barokhave og et fugletårn ved den nye sø.