Tempelkrog-Syd - Vådområde- og naturprojekt

Tempelkrog-Syd, udsigt over projektområdet. Foto: Naturstyrelsen Vestsjælland
Tempelkrog-Syd, udsigt over projektområdet. Foto: Naturstyrelsen Vestsjælland

Projektområde og beliggenhed

Projektområdet på 91 ha er beliggende ved Tempelkrogen i den sydligste del af Isefjorden. Arealerne ligger mellem Holbækmotorvejen og landevejen mellem Roskilde og Holbæk og vil blive synlige fra begge disse veje. Området gennemstrømmes delvist af Elverdamsåen og tilløbet Amtsskelåen som er stærkt regulerede og omlagt fra det oprindelige forløb gennem engene til et udrettet forløb langs østsiden af projektområdet.  Projektområdet har et opland på 3700 ha.

Området har overvejende være intensivt dyrket, mens den sydligste del Kragemosen består af mosepartier, tørvegrave og enge. Det meste af området er beliggende i Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog sammen med de lavtliggende områder nord for motorvejen og afvandes ved pumpning.

Kort over projektområdet

Lodsejere

Der er for nogle år siden gennemført en ejendomsmæssig forundersøgelse omfattende de berørte lodsejere. På grundlag heraf og i dialog med lodsejerne er der gennemført en jordfordeling bl.a. omfattende 2 ejendomme Naturstyrelsen har erhvervet. Ved projektgennemførelse vil der ikke være offentligt ejerskab i projektområdet. Der er derimod indgået projektaftaler med alle 15 berørte lodsejere som kompenserer dem for værdiforringelse og rådighedsindskrænkninger. Der er tinglyst forbud mod bl.a. gødning, sprøjtning, tilskudsfodring, og pløjning og harvning.

Projektindhold

Der er udarbejdet et forslag til etablering af vådområdet i 2 scenarier hvoraf det mindst vidtgående med en hævning af vandstanden til kote +0,55 DVR90 i vintersitutationen er valgt efter dialog med lodsejerne i området og for at sikre det bedst mulige forhold for fiskefaunaen.

Vådområdet genskabes ved at lægge Elverdamsåen tilbage i en del af dets oprindelige leje i midten af ådalen hvorved åen forlænges med ca. 1 km, tillige forlægges Amtsskelåen på en strækning til forbindelse med det nye forløb af Elverdamsåen. En opstemning i Elvedamsåen ved Kragemosen erstattes med et stryg så fiskepassagen forbedres. Endelig vil dræn mm der sikrer projektområdets afvanding ved pumpning blive fjernet og pumpningen af området ophøre.

Som afværgeforanstaltning etableres der et dige langs en del af motorvejens sydside.

Projekt effekter

Vandstandshævningen som følge af omlægning af åerne og ophør med pumpning af området vil skabe ca. 13 ha lavvandede søer og omfattende områder med tørre og våde enge. Området kan desuden, med sin nærhed til fjorden, blive et meget vigtigt yngle- og rasteområde for fuglelivet.

Projektetablering

Anlæg af projektet starter op den 15. maj 2017 og forventes at være afsluttet med udgangen af juli måned.

Museum Vestsjælland overvåger gravearbejderne med henblik på at sikre eventuelle vigtige arkæologiske fund. Den samlede omkostning for etablering af projektet er ca. 20 mio. kr.

 

 Læs mere om projektet:

 

Kontakt

Naturstyrelsen Midtsjælland