Tuse-Mårsø Enge

Projektområdet i Tuse-Mårsø Enge omfatter 132 ha landbrugsjord, der omdannes til våde enge. Tuse Å forlægges i et slynget leje ind gennem området. Vandløbsprofilet indsnævres, grøfter og dræn afbrydes, hvorved der dannes et naturområde med våde og tørre enge og periodevise oversvømmelser af de laveste partier. Der vil gennem lodsejeraftaler blive indført en koordineret pleje af området. Området vil tilbageholde og fjerne en betydelig del af Tuseåsystemets kvælstoftransport til gavn for vandmiljøet i Isefjord. Dertil vil der udvikle sig et naturområde af stor værdi, bl.a. kan området, med sin nærhed til fjorden, udvikle sig til et meget vigtigt yngle- og rasteområde for fuglelivet. Projektet vil blive meget synligt fra landvejen mellem Holbæk og Nykøbing og fra den kommende motortrafikvej (rute 21) til Odden.

I Efteråret 2009 indledes en jordfordeling og detailprojektering. Jordfordelingen skal give det endelige beslutningsgrundlag for en eventuel gennemførelse af projektet.