Tuse-Mårsø Enge: Teknisk forundersøgelse og projektforslag

Det rådgivende firma Rambøll har gennemført en teknisk- og biologisk forundersøgelse i maj og juni 2008. En lang række data samt nye undersøgelser og beregninger er tilvejebragt. Forundersøgelsen munder ud i et projektforslag som er visualiseret og konsekvensvurderet. Projektforslaget drøftes med de involverede parter.

De nedenstående præsentationer er lagt på siden som de foreligger fra Rambøll den 11. juni 2008. Der arbejdes fortsat på forundersøgelsen, så der vil komme mindre ændringer og tilføjelser frem til at den endelige version afleveres fra Rambøll inden sommerferien. Siden vil blive opdateret med de nyeste versioner af forundersøgelse og projektforslag efterhånden som det bliver færdigt.