Jordbro Å

undefined

 

Kort over området

Projektområdet er beliggende langs den nedre del af Jordbro Å ca. 2. km før udløbet i Hjarbæk Fjord. Projektområdet omfatter Sdr Ørum-Taarup pumpelag som ligger mellem Sdr. Ørum og Knudby. Pumpelaget afvander et ca. 130 ha stor område øst for Jordbro Å. Stort set hele området er afgrænset ved diger. Mod øst/nordøst afgrænses området af Kvosted Bæk mod vest af Jordbro Å. Det oprindelige forløb af Jordbro Å gennem området kan stadig ses som hovedafvandingsgrøften i området og pumpen er placeret ved det oprindelige udløb. Pumpen afvander desuden et område på ca. 10 ha vest for Jordbro Å ved Sdr Ørum. Vandet ledes i en rørledning under Jordbro Å til pumpestationen. 

 undefined

Projektbeskrivelse

Naturstyrelsen har i 2016 gennemført et vådområdeprojekt ved Jordbro Å, der har til formål at reducere udledningen af kvælstof til Jordbro Å og derved forbedre vandkvaliteten i Hjarbæk Fjord og Limfjorden. Projektet giver en årlig fjernelse af kvælstof på 10,7 tons.

Projektet betyder at Sdr Ørum-Taarup pumpelag er blevet nedlagt og pumpen fjernet. Et område på 141 ha er taget ud af omdrift og vil fremover henligge som sø, der er omgivet af arealer med vedvarende græs eller naturarealer.

Projektet betyder, at der er skabt en sø på ca. 115 ha øst for Jordbro Å med en middeldybde på ca. 1 meter. Søen har en fast vandstand i kote 1,25 meter. Udløbet på ca. 100 l/s sker som et diffust overløb over en 6 meter bred overløbskant, dette for at forhindre, at det kan virke som en falsk lokkestrøm for havørreder. Søen tilføres ca. 80 l/s fra Jordbro Å. Indløbene er lavet som dykkede rør, der peger skråt nedstrøms for at forhindre ørredsmolt i at kommer ind i området. Vandmængden i indløbene svarer til ca. 10 % af den mindste vandmængde i Jordbro Å. Søen tilføres desuden ca. 8 l/s i et rørindløb fra Kvosted Bæk, hvilket ligeledes svarer til ca. 10 % af den mindste vandføring i bækken. Endelig bliver hele vandmængden i Landkanalen mod syd ledt ind i området. Digerne omkring søen er bevaret. De steder, hvor søen når helt op til diget, er der lavet en 3-8 meter bred ”kystzone”, som skal forhindre erosion af digerne. Endelig er træer, buske og hegnspæle fjernet fra området og de kystnære grøfter fjernet.

Vest for Jordbro Å er der skabt en sø på ca. 8 ha. Søen vil have en varierende vandstand, som en stor del af året vil følge vandstanden i Jordbro Å. En overløbskant vil dog sikre at vandstanden ikke falder under kote 1 meter. Udløbet på ca. 20 l/s sker som et diffust overløb over en 2 meter bred overløbskant. Søen vil have en middeldybde på ca. 0,5 meter. Søen tilføres ca. 15 l/s fra Jordbro Å gennem et dykket rør, som peger skråt nedstrøms. Diget mod syd er blevet nedlagt og Brededal Grøft flyttet fra den sydlige kanal til et overfladenært frit løb ind i søen. Endelig er træer, buske og hegnspæle fjernet fra området og de kystnære grøfter fjernet.

Projektet har kun kunnet gennemføres takket være en stor velvilje og fleksibilitet ved de berørte lodsejere. Efter Jordfordelingen ejes en stor del af arealet i den store sø lige nu af NaturErhvervstyrelsen. Arealet bliver sat til salg hurtigst muligt.

 

Projektforløb

2012

 • 30. maj:          1. informationsmøde lodsejere
 • 12. juli:           Udbud af forundersøgelser
 • 17. december: 2. informationsmøde lodsejere. Information om resultaterne af forundersøgelserne.

2013

 • 10. december: Tilsagn om realisering af projektet

2014

 • 26. februar:  Opstartsmøde jordfordeling
 • 9. juli:          Udbud af detailprojekt
 • 22.oktober:   Offentligt møde i Knudby

2015

 • 25. marts:         VVM afgørelse
 • 26. marts:         Kendelsesmøde afslutter jordfordeling
 • 10. juli               Skive og Viborg Kommuner godkender projektet
 • 4. september     Udbud af anlægsopgaven
 • 19. november    Anlæg påbegyndes

2016

 • 24. februar        Anlæg afsluttes
 • 28. august         Projektet indvies

 

Kort 

undefined