Kåtbæk ved Fårup Vådområdeprojekt - Realisering

Kort over området

Projektområdet er beliggende ved Kåtbæk syd for Fårup, langs østsiden af jernbanen mellem Hobro og Randers

undefined 

Projektbeskrivelse

Naturstyrelsen Himmerland har i 2016 gennemført vådområdeprojekt Kåtbæk, der har til formål at reducere tilledningen af kvælstof til Skals Å og derved forbedre vandkvaliteten i Hjarbæk Fjord. Projektet vil resultere i en årlig fjernelse af 6 tons N

Et område på 46 ha tages ud af omdrift og skal fremover henligge i natur som vedvarende græs eller vanddækket.

Den hidtidige afvanding i området bringes til ophør. Ved anlægsarbejdet i efteråret 2016 er alle dræn blevet afbrudt, grøfter er opfyldt og pumpeanlæg fjernet.

For at øge kvælstofeffekten er det etableret et vandindtag fra Kåtbæk til projektområdet, således at der i perioder med lille vandføring maksimalt tages 10 % af åens vand ind og lidt større andel i perioder med stor vandføring.

Både for at øge effekten og langtidssikre N-tilbageholdelsen har man uddybet den centrale del af den forholdsvis lavvandede sø, der naturligt dannes, når den nuværende afvanding stopper. Derved er der etableret en permanet sø centralt i området med en dybde på 1,5 m..

Grundlaget for at kunne realisere projektet er en række frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

Som et resultat af jordfordelingen er den centrale del af projektområdet på ca. 30 ha lige nu ejet af NaturErhverv-styrelsen. Arealet sættes til salg når projektet er gennemført.

 

Projektforløb

2016

 • August – november: Anlægsarbejde

 • December 2015 – Marts 2016: Myndighedsbehandling

2015

 • November: Jordfordeling afsluttet

2014

 • Projektering

2013

 • December: Tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen om realisering af projektet.

2012

 • Forundersøgelser. Teknisk/biologisk og ejendomsmæssig.

 

Projektkort

undefined

 

Kjeld Lundager Jørgensen

agronom
Naturstyrelsen Himmerland

13 vådområdeprojekter

Naturstyrelsens enheder gennemfører i 2012-2018 i alt 13 statslige vådområdeprojekter, der supplerer den kommunale vådområdeindsats og bidrager til, at Danmark opfylder sine forpligtelser efter EU's vandrammedirektiv.

De 13 områder er valgt, fordi de giver den største forbedring af vandmiljøet for færrest penge. Der er typisk tale om lavtliggende jorder tæt på åerne, eller tidligere afvandede søer, hvor man kan genskabe de naturlige vandstandsforhold.

Projekterne omfatter i alt ca. 1600 hektar (16,0 km 2). De færdige vådområder vil resultere i en reduktion af kvælstofbelastningen med henved 184 tons kvælstof årligt. Der er afsat 157 mio. kr. til projekterne.

Læs mere om realiseringen af den statslige vådområdeindsats

undefined

Samlet projektareal: 46 ha

Samlet N-reduktion: 6 t N

Økonomi:

Anlægsudgifter: 1,7 mio. kr.

Jordfordeling og lodsejer-kompensation: 3,9 mio. kr

 

Projektansvarlig: Naturstyrelsen Himmerland

Rådgiver: Alectia

Entreprenør: Arkil

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Signaturforklaring til projektkort

undefined

 • undefined

  Før projekt start

 • undefined

  Brinker afhøvles

 • undefined

  Grøfter under opfyldning

 • undefined

  Søen er anlagt

 • undefined

  Den nyanlagte sø - set fra oven

 • undefined

  Efter etableringen

 • undefined

  Udsigt over søen mod syd

 • undefined

  Den færdige sø får besøg af gæs

 • undefined

  Godt fremmøde til fremvisningen i september 2016

 • undefined

  Morgenstemning ved den nye sø

 • undefined

  Søfladen på den nye sø

Projekt finansiering

Projektet finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriets landdistriktsprogram.

Læs mere om: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 

undefined