Kastbjerg Ådal - Vand- og naturindsatsen

Naturprojektet i Kastbjerg Ådal blev indviet d. 24. september 2017.

Projektet i Kastbjerg Ådal fremstår nu færdigafsluttet med de mange nye slyngede forløb og vandløbsforbedrede tiltag, der er udført indenfor ådalen på i alt 3,5 km af Kastbjerg Å samt bækkene, der løber til.

Indvielsen markerede også færdiggørelsen af de mange km sti, hvor der er givet offentlig adgang til på kryds og tværs af ådalen fra Dyrby Krat til Kastbjerg by. På vedhæftede kort ses alle ruter, der er markeret ude i terrænet. Bemærk, at nogle af ruterne på kortet er forsynet med en gummistøvle, der fortæller, at der er særlige våde strækninger på disse stier. Generelt anbefales gode vandrestøvler på alle stier, når man færdes udenfor sommersæsonen.

Der er sat mange km hegn i ådalen og der vil blive sat mere inden græsningssæsonen i 2018. Der vil også blive foretaget noget opfølgning på anlægsarbejdet, når adgangsforholdene bliver mere tørre igen.

 

Oversigtskort Kastbjerg ådal: (Link til oversigtskort)

 

Kort over alle vandreruterne i Kastbjerg ådal - incl. link.  

Link til kort over vandreruter ved Hem-Kærby i Kastbjerg ådal

Link til kort over vandreruter ved Sem-Enslev i Kastbjerg ådal

-------------

04.10.2017: Resten af hjemmesiden om projektet vil blive opdateret i nærmeste fremtid.

--------------

Naturstyrelsen Himmerland arbejder med et "miljømilliardprojekt" i Kastbjerg Ådal. Hovedmålet er at understøtte og forbedre de botaniske værdier, der er knyttet til ådalens rigkær.

Kastbjerg Ådal er et smukt naturområde syd for Mariager Fjord. Ådalen er udpeget som et såkaldt Natura2000-område især på grund af sine usædvanligt rige forekomster af den sjældne naturtype "rigkær". Kastbjerg Ådal indgår i indsatsområdet Mariager Fjord under den særlige vand- og naturindsats ("miljømilliarden"). Siden 2006 har Naturstyrelsen arbejdet med at skabe grundlaget for et projekt, der kan skabe Danmarks længste rigkær og derigennem leve op til vores forpligtelser til at sikre og forbedre forholdene for de mange planter og dyr, der er knyttet til denne smukke naturtype, der er i tilbagegang landet over. Hertil kommer forbedringer af åens fysiske tilstand samt i mindre omfang etablering af våde enge. Som et led i "miljømilliardprojekterne" arbejdes også med forbedring af de rekreative muligheder i ådalen. Der er bevilliget omkring 20 mio. kr.

 

Jordfordeling kan hjælpe naturen 

Som i så mange andre ådale er jorden fordelt på mange ejere, og de enkelte jordstykker er i mange tilfælde er for små til rentabel afgræsning eller høslet. Bl.a. derfor er ådalen langsomt ved at gro til, og de smukke rigkær forsvinder i pilekrat, tagrør og andre højstauder.

Det vigtigste værktøj i dette projekt er jordfordelingsredskabet. Med jordfordeling er det muligt:

 • At samle store parceller i ådalen for herigennem at gøre dem attraktive som græsningsarealer
 • At samle arealer med både højbund og lavbund i samme indhegning
 • Hvor dette ikke er muligt, at tillægge højtliggende randstrøg af omdriftsjord til det ekstensive græsningsareal

Jordfordelingen gennemføres over 4 etaper, hvoraf de første 3 etaper af jordfordelinger primært har været til formål at erhverve erstatningsjord og projektarealer. Den 4. og sidste jordfordeling er igangsat med skæringsdato 1. oktober 2010. Formålet med 4. jordfordeling er at tilbyde erstatningsarealer for landmænd, der indgår aftale om ekstensivering eller salg af projektarealerne. Mindre engarealer opkøbes og sammenlægges med henblik på at gøre disse mere attraktive til afgræsning og evt. slæt. Hvor det er hensigtsmæssigt tillægges engarealerne højere liggende arealer som kreaturerne kan gå op på, når engene bliver for våde. Det endelige billede er en ådal med langt færre ejere og arealer, der er samlet hensigtsmæssigt og mere attraktivt til den ekstensive pleje af rigkærsarealerne, som er det primær mål med projektet.

Det er ikke planlagt at staten skal eje jord i området når projektet er afsluttet.

Jordfordelingen udføres for Naturstyrelsen af Orbicon. Spørsgmål vedr. jordfordelingen kan rettes til Jan Thaysen , tlf. 2018 0459, Mail 

I takt med at der handles og byttes jord i ådalen, er det muligt at inddrage flere og flere arealer som græsning eller høslet. Denne vigtige pleje af rigkærene behøver ikke at vente på nogen planlægning eller myndighedsbehandling, det er bare at gå i gang!

 

Hvad er et rigkær?

 • Et rigkær er et plantesamfund på fugtig/våd bund med mange forskellige arter – naturen er "rig" – f.eks. på gøgeurter. Et godt rigkær kan have over 100 forskellige plantearter
 • Et rigkær kan optræde i flere forskellige landskabstyper, som eng, mose og væld
 • Et rigkær er et af de næringsrigeste blandt de naturlige plantesamfund. Sammenlignet med en dyrket græsmark er det dog næringsfattigt
 • Et rigkær fødes ofte med kalkholdigt vand eller vokser på kalkholdig jordbund
 • Et rigkær har ofte mange tuer
 • Et rigkær må anses for et middelmådigt græsningsareal

Demonstration af maskiner til rydning og afpudsning af enge og vådområder

 

 

 

Kastbjerg Å er også med 

Der har tidligere af Århus Amt været fremlagt et Vandmiljøplan II projekt for ådalen, som skitserede omfattende genslyngninger af Kastbjerg Å og store arealer med forringede afvandingsforhold (våde enge). Dette projekt er nu taget af bordet.

Planlægningen af det aktuelle miljømiliardprojekt er nu så langt, at følgende står klart:

 • Projektet kommer IKKE til at omfatte en vidtgående genslyngning af Kastbjerg Å. Der vil kun ske ændringer på nogle få strækninger. Dette valg skyldes dels, at rigkærene viser sig at være så udbredte (nye undersøgelser gennemført 2008), at mange vil blive ødelagt af en gensnoning af åen, dels er faldforholdene og geologien i ådalen er således, at der kun vil vindes små miljøgevinster ved en genslyngning, når man ser bort fra muligheden af at presse vandet op i våde enge langs åen.
 • Projektet kommer IKKE til at skabe store arealer med ”våde enge”, hvor dræn og grøfter afbrydes bevist eller åen indsnævres og genslynges for at skalbe oversvømmelser. Der vil blive lavet mindre projekter, hvor våde enge kan skabes uden at skade rigkærene.

Grødeskæring i fokus

Den aktuelle vedligeholdelse af åen er på nogle strækninger omfattende og ødelæggende for dyr og planter i åen, og den ligger langt fra, hvad man kunne kalde "miljøvenlig". Kastbjerg ådal projektet har valgt at fokusere meget på plejen og driften af engene og samtidig bedre mijø, natur og friluftsliv. Projektet vil derfor gerne arbejde for, at der sker en mere miljøvenlig vedligeholdelse af åen. Dette kan ske gennem en ændring af regulativet. Konsekvensen er, at afvandingen i ådalen generelt bliver lidt ringere. Denne forringelse skal afstemmes, så den muliggør fortsat pleje af rigkærene. Et alternativ kunne være en mere vidtgående regulering, hvor der skabes plads til både grøde, smådyr, fisk - og vand - uden væsentlig ændring af vandstanden. Omkostninger og konsekvenser af en sådan model er dog ikke undersøgt.

Tidsplan - opdateres løbende. Få en mail når siden opdateres: Klik på iconet med pilen "opret abonnement" øverst til højre på siden.

Fase

Milepæle

Slutdato -planlagt

Erhvervelse

Opkøb af pulje- og projektjord under Jordfordeling nr. I


01.12.2008

 

Jordfordeling nr. II

01.11.2009

 

Jordfordeling nr. III

01.05.2010

 

Jordfordeling nr. IV

01.10.2011

Aftaler

Indgåelse af projektaftaler på alle påvirkede arealer

01.06.2011

Myndigheder

VVM anmeldelse af jordfordling IV

15.09.2010

 

VVM anmeldelse af naturgenopretningsprojektet

15.09.2010

 

Ansøgning om tilladelser efter naturbeskyttelsesloven planloven og vandløbslov

15.09.2010

Anlæg

Detailprojektering ud­budt

01.09.2011

 

Udbud af anlægsentreprise

01.02.2012

 

Kontrakt med entreprenør indgået

01.04.2012

 

Anlægsarbejde afsluttet

01.09.2012

Formidling

Løbende formidling under projektets tilblivelse

 

Indvielse

Plan for nye rekreative tilbud og formidling heraf

01.11.2010

09.09.2012

Supplerende materiale

Den tekniske forundersøgelse til det VMPII vådområdeprojekt, som Århus Amt præsenterede i 2001, indeholder en del værdifulde oplysninger, som stadig har interesse, selvom vådområdeprojektet ikke blev gennemført.

Teknisk forundersøgelse til VMPII projekt i Kastbjerg Ådal - Århus Amt 2001 - tekstdel (pdf)

Resumekort 1 Kastbjerg (pdf)

Resumekort 2 Kastbjerg (pdf)

Herudover findes en lang række detailkort fra de 11 delområder (flere kort i hver pdf-fil):

Delområde 1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Kontakt

Kjeld Lundager Jørgensen

agronom
Naturstyrelsen Himmerland