Demonstration af maskiner til rydning og afpudsning af enge og vådområder

Naturpleje og naturgenopretning i Kastbjerg Ådal

Rydningsmaskine i Kastbjerg Ådal

En meget stor del af de eksisterende rigkær og andre værdifulde naturtyper i projektområdet Kastbjerg Ådal er truet af tilgroning p.g.a. manglende afgræsning. Ud over samling af arealer gennem jordfordeling til attraktive græsningsarealer, er det projektets formål at gøre de værdifulde naturarealer tilgængelige til græsning. En af metoderne er førstegangs pleje ved afpudsning og rydning af opvoksede træer.

Nogle steder vil arbejdet kunne udføres maskinelt, andre steder er det nødvendigt at gøre arbejdet manuelt af hensyn til de sårbare naturområder. En metode som er brugt andre steder af Randers Kommune er et tilbud om opsætning af hegn med et minimum af rydning. Ved brug af denne model, kan det evt. være nødvendigt at foretage rydning af hegnslinjer og rydning af spor, der sikre adgang for ejerne til arealerne. Modellen indebærer også, at efter afgræsning af arealerne nogle få år, bliver behovet for en evt. yderligere rydning vurderet. På den måde overdrages rydningsarbejdet - så vidt muligt - til kreaturer eller andre dyr egnet til opgaven.

Demonstration af maskiner til rydning og afpudsning af enge og vådområder

Onsdag den 25. august 2010 var der demonstration af rydningsmaskiner og afpuds­nings­maskiner, der kan arbejde på blødbund og på sårbare naturarealer som i Kastbjerg ådal. Ca. 30 personer fik set en ombygget rørhøste Rydningsmaskine med ballondæk maskine, som slog lysesiv og andre stauder helt i bund på arealer, hvor det for tilskuerne gyngede under fødderne.

En traktor på larvefødder og med knuser (billedet øverst) viste, hvordan den uden problemer kunne fjerne kraftig opvækst med pil og birk. Det blev demonstreret hvordan knuseren kan hæves så den skåner græstuer og hvordan stubbe kan efterlades, knust med stor fordampning til følge, hvorved en større andel af træerne går ud (se video). Det blev dog vurderet, at traktoren har svært ved at færdes, hvor det er for blødt og at den har ikke så stor manøvredygtighed.

Video fra maskindemonstration

Ca. 2 min. video fra demonstrationen. Videoen er optaget med en mobiltelefon, og vi beklager den forringede kvalitet.

 

Råd og regler

På de arealer, hvor man plejer at tage høslet, kan og bør dette fortsætte. Høslet er en god metode til at pleje arealer med en værdifuld flora. Hvis høslet skal være optimal, bør første slet først tages efter Sct. Hans, når mange blomsterplanter har sat frø.

En vigtig regel er, at der ikke umiddelbart må foretages slåning på arealer, der står med store tuer. Tuer kan rumme værdifulde planter og insekter, og store tuer af star kan være meget gamle. Arealer der ikke tidligere har været slået, må heller ikke slås uden tilladelse. Hvis man er i tvivl skal kommunen spørges.

Kastbjerg Ådal på "Øen"

Arealet på billedet ligger på "Øen" i Kastbjerg Ådal. I forgrunden tuer af lysesiv, omgivet af stabil grønsvær. Dette område kan med fordel afpudses. I baggrunden ses store startuer, sandsynligvis i et vældpåvirket område. Det er her man finder de sjældneste planter i ådalens mange rigkær. Her skal man overlade naturplejen til kreaturene, ud over måske manuel rydning af pilekrattet. Er man i tvivl om, hvad der er skidt og hvad der er godt, er det klogest at spørge om råd. Det er gratis.