Kirkendrup Skov

Udvidelse af Kirkendrup Skov med 20 ha skov og natur

Naturstyrelsen har siden 1994 løbende etableret Kirkendrup Skov ved skovrejsning. Formålet med skovrejsningen er at give borgerne i Odense gode muligheder for rekreativt friluftsliv i nærområdet. Formålet er desuden at beskytte grundvandet under skoven. Skovrejsningen er sket ved opkøb af landbrugsjorder fra private lodsejere og etablere skov med natur og friluftsfaciliteter. Skoven er gennem årene arealmæssigt vokset til en skov på ca. 150 ha.

I 2021-2022 har Naturstyrelsen erhvervet jord fra 3 lodsejere, så skoven igen kan vokse. Mod nordvest er der erhvervet to arealer på tilsammen 7,43 ha, som udgør en del af Ravnebakken. Odense Kommune har medfinansieret 50% af erhvervelsesomkostningerne ved køb af jorderne.

Mod syd er der erhvervet en hel ejendom Bogensevej 300 på 14 ha, hvoraf ca. 13 ha er landbrugsjord og beskyttet natur. Denne ejendom ligger syd for Bogensevej og i forlængelse af Kirkendrup Skov. Der plantes kun skov på 3,9 ha af den nordligste del af ejendommen. Denne skov etableres som en erstatningsskov for Odense Kommune i forbindelse med at kommunen har fået ophævet fredskovspligt på flere arealer i Vollsmoseområdet. Odense kommune har på den baggrund medfinansiereret erhvervelse af jorden og plantning. Den resterende af ejendommen vil blive lysåbne arealer.

Det er Naturstyrelsen, som er ejer af de erhvervede arealer og som anlægger skoven og efterfølgende står for skovens drift i forhold til friluftliv, natur og den naturnære drift af skoven.

Bygningsdelen på Bogensevej 300, vil blive frastykket og solgt.

 

Endelig forslag til plan

Naturstyrelsen har i 2022 lavet en forundersøgelse af de nye arealer og holdt den 7. september et borgermøde, hvor borgerne kunne komme med forslag til planen for de nye arealer.

Naturstyrelsen har nu lavet det endelig forslag til plan, som præstenteres på et offentligt møde den 20. marts 2023.

Du kan se planen her

 

Høring af plan for skovrejsningen på de nye arealer 

Forslaget til plan for udvidelse af Kirkendrup Skov sendes i offentlig høring fra den 20. marts 2023 og frem til den 15. maj 2023. Høringssvar skal være Naturstyrelsen Fyn i hænde senest den 15. maj 2023 på mail sendt til Obfuscated Email. Høringssvarene vil blive offentliggjort sammen med Naturstyrelsens bemærkninger til høringssvarene på projektets hjemmeside. Hvis du sender et høringssvar og ikke ønsker det offentliggjort, skal du gøre opmærksom på dette i dit høringssvar. 

Når høringsfristen er afsluttet, gennemgår Naturstyrelsen høringssvarene og vurderer om disse giver anledning til ændringer i planen. Herefter er planen endelig. Planen sendes herefter videre til Miljøstyrelsen til en såkaldt VVM-screening. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-screeningen vil blive sendt i høring hos naboer til skoven. Anlæg af skoven kan gå i gang, når der er truffet VVM-screeningsafgørelse.

Projekttype Skovrejsning
Periode 2022 - 2026
Samarbejds-partnere Odense Kommune
Økonomi

Se nedenfor

Projektområde  Ca. 20 ha, som ligger i tilknytning til skovrejsningen Kirkendrup Skov

Projektforløb

September

Borgermøde om skitse til plan for skovrejsningen

Den 7. september blev afholdt et borgermøde som foregik som en markvandring på de nye arealer.

Materiale fra mødet.

Invitation til lodsejermødet: invitation

Plancher:

Planche 1

Planche 2

Planche 3

Planche 4

Planche 5

Planche 6

Marts

Offentlig møde den 20. marts om høring af Forslag til plan for udvidelse af Kirkendrup Skov.

Det offentlige møde igangsatte den offentlige høring af forslaget til planen frem til 15. maj.

Materiale fra mødet:

Invitation til det offentlige møde

Præsentationen

Forslag til plan for udvidelse af Kirkendrup Skov

 

 

 

 

Nyheder

Kontakt

Anni Borup

Naturstyrelsen Fyn