Klima-lavbundsprojekt Damsø, Skjern Enge

Pumpestation Øst
Projekttype Klima-lavbundsprojekt - realisering
Periode 2023 -
Samarbejdspartnere Ringkøbing-Skjern Kommune
Økonomi 46 mio. kr.

Projektbeskrivelse

Naturstyrelsen Blåvandshuk gennemfører i perioden 2023 og frem en realisering af klima-lavbundsprojektet Damsø, i Ringkøbing-Skjern Kommune, øst for Skjern.

I 2017 gennemførte Ringkøbing-Skjern Kommune en forundersøgelse af området, som viste at projektet opfyldte kravene for et klima-lavbundsprojekt, jf. BEK nr. 211 af 08/02/2022.

Projektet blev efterfølgende overdraget til Naturstyrelsen Blåvandshuk, hvor der i øjeblikket foretages en jordfordeling, samt opstart af supplerende forundersøgelse.

Projektbeskrivelse

Damsø er en tidligere højmose i Ringkøbing-Skjern hvor der har været gravet tørv i gamle dage. Projektområdet er ca. 300 ha, hvoraf 89% af arealet består af kulstofholdige jorde med over 12% tørv.

Området består i dag primært af landbrugsjord, med enkelte §3-naturudpegninger og permanent græs.

Projektets opstart og forundersøgelse stod Ringkøbing-Skjern Kommune for, hvorefter projektet blev overdraget til Naturstyrelsen Blåvandshuk, som nu er gået i gang med at indlede realisering af projektet. Overdragelsen skyldes at kommunerne som udgangspunkt ikke kan foretage jordfordeling i forbindelse med Klima-lavbundsprojekter.

Gennem det hidtidige projektforløb har lodsejere været samarbejdsvillige og har selv taget initiativ til projektet i ønsket om at gøre noget godt for blandt andet klima og natur. Forundersøgelsen berører i alt 18 private ejendomme, som alle er orienteret om projektet og er involveret i projektet.

Efter gennemførelse af projektet vil der være genskabt en ny sø på mellem 100 og 200 ha. alt efter årstiden. Projektområdet vil forventeligt have naturlig hydrologi via en forbindelse til Skjern å og enge.

Projektområdet vil på sigt komme til at ligne de øvrige arealer i Skjern enge med græsningsarealer, søområder, tagrør, pilekrat mv. Det forventes, at Damsø også vil være et attraktivt raste- og fourageringsområde for et stort antal trækfugle i forår og efterår.

Udtagning af lavbundsjord

Projektets primære formål er at bidrage til klimamålene, så CO2 udledningen fra jorden bremses og bidrage til oplagring af CO2 på sigt. Dertil vil genskabelsen af mosen den eksisterende naturmæssige værdi højnes og gøre gavn for biodiversitet.

  • Opnå CO2-tilbageholdelse
  • Forsinke og tilbageholde vand i mosen
  • Afhjælpe okkerproblematik i området
  • Øge biodiversiteten
  • Underbygge udvikling af sammenhængende natur
  • Klimatilpasning
  • Rent vandmiljø og drikkevand

 

Den supplerende forundersøgelsen vil omfatte beregninger af forventet effekt i forhold til reduktion af udledningen af CO2 samt N og P jf. de kriterier til forundersøgelse angivet i BEK nr. 211 af 08/02/2022.

Nyheder

Projektforløb

I løbet af 2023 gennemføres der en jordfordelingsproces, som skal afdække mulighederne for at en jordfordeling kan imødekomme lodsejernes ønsker.  Gennemførelsen af et klima-lavbundsprojekt i området, forudsættes af at jordfordelingsprocessen kan gå op.

Lodsejerne bliver inddraget i jordfordelingsprocessen, samt den supplerende forundersøgelse, både ved fælles lodsejermøder og ved individuelle samtaler. En gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de berørte lodsejeres side.

Virkemidler for lodsejere er mulighed for erstatningsjord, salg og køb af projektjord, jordfordeling eller direkte arealkompensation i form af en engangskompensation for permanent udtagning.

Projektet finansieres af nationale midler og er med til at understøtte målet om at reducere Danmarks udledningen af skadelige drivhusgasser med 70 % frem mod 2030.

Den teknisk-biologiske forundersøgelse skal beskrive projekttiltag og konsekvensvurderinger, samt en mulig tidsplan for gennemførelse. Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal afdække lodsejertilslutningen. Forundersøgelserne vil danne et beslutningsgrundlag for om projektet skal gennemføres.

Ringkøbing-Skjern Kommune stod for forundersøgelsen i 2016 til 2017.

Projektet blev overdraget til Naturstyrelsen, efter kommunens ønske, da projektet blev forsinket siden forundersøgelsen. Forsinkelsen skyldtes Energinets ledninger i området, som Naturstyrelsen efterfølgende havde fundet en løsning på.

Berørte lodsejere blev orienteret herom.

Der blev afholdt orienterende lodsejermøde for hele områdets berørte lodsejere d.20. april 2023. Der mødte i alt 16 lodsejere op, ud af de 18 berørte lodsejere der er i området.

Naturstyrelsen orienterede om projektets status og fremlagde idéoplægget. Landbrugsstyrelsen fortalte om jordfordelingsprocessen, og der blev herefter nedsat et lodsejerudvalg.

Ringkøbing-Skjern Kommune

På lodsejermødet blev det desuden besluttet, at såfremt jordfordeling og supplerende forundersøgelse gennemføres med succes, at pumpelagets bestyrelse mandat til delvist at nedlægge pumpelaget, jf. pumpelagets vedtægter. Pumpeplaget vil i en reduceret form efterfølgende fortsat fungere for arealerne vest og nord for projektområdet.

Det nedsatte lodsejerudvalg, i samarbejde med Naturstyrelsen og Landbrugsstyrelsen, undersøger i øjeblikket mulighederne for jordfordeling. Jordfordelingsprocessen forestås af en jordfordeler fra Landbrugsstyrelsen og forventes færdiggjort inden udgangen af 2023.

Det vil være et eksternt rådgivende ingeniørfirma der kommer til at bistå Naturstyrelsen Blåvandshuk i at få udført en supplerende forundersøgelse. Det forventes at den supplerende forundersøgelse færdiggøres i løbet af foråret 2024.

Det forventes at det samme rådgivende ingeniørfirma kommer til at bistå i detailprojektering af projektet og anlægsarbejdet.

Kort over klima-lavbundsprojekt Damsø

Kort over projektområdet

Kontakt

Mads Bank-Mikkelsen

Skovfoged
Skjern Enge

Charlotte Brown Petersen

Projektleder
Klima-lavbund