Klima-lavbundsprojekt Havmølle Å

Forundersøgelse gennemføres i perioden 2023-2024.

Naturstyrelsen Himmerland har i Syddjurs Kommune udvalgt og afgrænset et undersøgelsesområde for et muligt klima-lavbundsprojekt ved Havmølle Å. Området er udvalgt fordi jorden har et højt af organisk stof og dermed er der en muligjed for CO2 tilbageholdelse.

Projekttype Klima-lavbundsprojekt
Periode 2023-2025
Projektareal 542 ha
Økonomi 1,5 mio kr forundersøgelse

Projektbeskrivelse

Undersøgelsesområdet

Undersøgelsesområdet på ca 500 ha er beliggende i området omkring landsbyerne Hyllested Skovgårde, Stubbe og Holme øst for Stubbe sø i et kuperet morænelandskab i Syddjurs Kommune. Det kuperede terræn gør, at der findes mange naturlige afgrænsninger i landskabet, som vil kunne gøre det muligt at genskabe et vådere område. Syddjurs Kommune undersøgte i 2008 mulighederne for at etablere et vådområdeprojekt i området, men det blev ikke realiseret da en jordfordeling på daværende tidspunkt ikke kunne gennemføres. Der er ca. 65 lodsejere i området.

Undersøgelsesområdet afvandes blandt andet ved en række pumpestationer og centralt i området løber Havmølle Å fra Stubbe sø til Kattegat. Det vurderes at være betydelige mængder tørvejord/kulstof i jorden.

Formål

Formålet med klima-lavbundsprojekter er at mindske tabet af klimagasser til atmosfæren. Det sker ved at tage kulstofrige lavbundsjorder ud af landbrugsmæssig drift og genskabe en naturlig grundvandsstand i området. Når jordbearbejdningen ophører, dræn og grøfter afbrydes, bliver jordbunden vådere, hvorved nedbrydningen af jordens kulstof og udledning af klimagasser bremses.

Ekstensiveringen af landbrugsdriften og genskabelse af naturlige hydrologiske forhold vil samtidig forbedre naturforholdene i projektområdet.

Mulige projekttiltag

Projekttiltagene vil være vådgøring af arealerne ved standsning af pumper, sløjfning af dræn og etablering af overrisling med drænvand fra naboarealer. Dele af de oprindelige slyng på Havmølle Å er fortsat synlige i terrænet, og en mulig genslyngning af åen vil indgå i forundersøgelsen.

Deltagelse i klima-lavbundsprojektet vil bero på frivillighed fra lodsejeres side. Økonomiske muligheder for deltagende lodsejere er kompensation, køb og salg eller jordfordeling.

Nyheder

Projektforløb

2022

Juni: Naturstyrelsen Himmerland har gennemført en indledende screening af projektmulighederne i dialog med Syddjurs Kommune og lodsejere i området.

Oktober: Naturstyrelsen opkøber en landbrugsejendom i området.

December: Offentlig annoncering af projektaktivitet og formål. Link til avisartikel i Ebeltoft Folketidende 14. december 2022

2023

Marts: Næste skridt er at få igangsat forundersøgelser, der har til formål at tilvejebringe et tilstrækkeligt grundlag til at vurdere, om projektet kan realiseres.

En teknisk og biologisk forundersøgelse skal afdække de eksisterende forhold, samt konsekvenser og den mulige klimaeffekt ved at vådgøre området. Desuden skal forundersøgelsen beskrive projekttiltag samt angive et budget og mulig tidsplan for en realisering af projektet.

En ejendomsmæssig forundersøgelse skal ligeledes afdække lodsejertilslutningen. Lodsejerne bliver inddraget i forundersøgelsen både ved fælles lodsejermøder og ved individuelle samtaler om mulighederne. En eventuel gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side.

Hvis lodsejere med jord i området ved Havmølle Å ønsker at deltage i et projekt, er der mulighed for at få en engangserstatning og beholde jorden eller at indgå i en jordfordeling og erhverve erstatningsjord i området. Jordfordelingen påbegyndes ved nedsættelse af et lodsejerudvalg, som er med til at prisfastsætte jorden i området. Herefter vil der være en individuel dialog med samtlige lodsejere om projektet og hvor den enkelte præsenteres for muligheder og individuelle ejendomsmæssige forhold drøftes.

2024

Udførelsesprojektet kan igangsættes, når jordfordeling og myndighedstilladelser er opnået, hvis der er positiv tilslutning fra områdets lodsejere.

Ansøgninger til relevante myndigheder varetages som udgangspunkt af Naturstyrelsen Himmerland på baggrund af projektforslag fra forundersøgelsen. Som led heri kan der blive behov for udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport

2024

Realisering af et klima-lavbundsprojekt kan ikke igangsættes, før der er indgået projektaftaler for alle berørte arealer, og som hovedregel vil det også indbefatte en jordfordeling. Landbrugsstyrelsen gennemfører vurderingsforretninger og jordfordeling. Endvidere kan udførelsesprojektet ikke igangsættes, før samtlige myndighedstilladelser efter diverse love er meddelt og eventuelle klagefrister udløbet.

Kort over undersøgelsesområdet

Kontakt

Frederik Emil Worm

Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland