Klima-lavbundsprojekt Illerup Ådal

Projekttype Klima-lavbundsprojekt
Forundersøgelse
Periode 2021-2023
Samarbejdspartnere Skanderborg Kommune og Museum Skanderborg
Økonomi 1,5 mio. kr.

Forundersøgelse af klima-lavbundsprojekt

I samarbejde med Skanderborg Kommune og Museum Skanderborg har Naturstyrelsen undersøgt mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt i Illerup Ådal.

Illerup Ådal er beliggende umiddelbart nord for Skanderborg. Det er en ådal der fremtoner markant i landskabet med stejle skovklædte skrænter særligt i den østlige ende op mod Stilling. Længere mod vest ender ådalens nederste del i Alken Enge og åbner sig ud mod Mossø. 

Projektets primære formål er at reducere drivhusgasudledningen ved at udtage kulstofrige lavbundsjorder af landbrugsdrift og hæve vandstanden i ådalen. Det er ligeledes et formål at beskytte de arkæologiske levn i jordbunden, herunder to internationalt kendte områder med jernalderfund.

Med denne forundersøgelse tages der udgangspunkt i et klima-lavbundsprojekt og det er målet, at der kan skabes et samlet projekt, der som helhed og med de samme indsatser kan opnå flere synergieffekter. Klima-lavbundsprojektet kan således bidrage til at:

  • opnå CO2-tilbageholdelse
  • forbedre beskyttelsen af de betydelige arkæologiske værdier
  • forsinke og tilbageholde vand i ådalen
  • fremme målopfyldelsen af målsatte vandløbsstækninger
  • øge biodiversiteten
  • underbygge udvikling af et større sammenhængende naturområde
  • skabe muligheder for bynære naturoplevelser og friluftsliv
  • formidle natur- og kulturhistoriske værdier til borgerne.

I december 2022 blev projektforslaget fra forundersøgelsen præsenteret for lodsejerne i området. Projektforslaget peger på et muligt projektområde på ca. 290 ha. Beregningerne viser at projektet, ved gennemførelse i sin helhed, vil kunne bidrage med en samlet reduktion på 5.178 ton CO2-ækvivalenter pr. år, svarende til 17,8 ton CO₂-ækvivalenter pr. ha pr. år. Ekstensiveringen af landbrugsdriften i projektområdet samt de tiltag der gennemføres med bl.a. overrisling med drænvand fra oplandet vil desuden kunne bidrage med en kvælstofreduktion på 9,3 tons N pr. år, svarende til 32 kg N pr. hektar pr. år.

Gennemførelse af projektet vil understøtte en forbedring af vandløbskvaliteten ved bl.a. genslyngninger, hævning af vandløbsbund og udlægning af gydegrus og der skabes dermed flere levesteder for vandløbsinsekter, vandplanter og ørreder. Udtagning af landbrugsjord fra intensiv drift vil bidrage til at der skabes et større sammenhængende naturområde i ådalen med våde enge og moseområder. Der er i forundersøgelsen også fundet potentiale for at anden ny natur kan udvikles fx langs ådalsskrænterne, hvor der er kildevæld. I den nedre del af ådalen, i Alken Enge, vil ophør af pumpedriften bevirke at der naturligt vil dannes en sø.

Forundersøgelsen viser således, at der er et potentiale for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt i området. Forundersøgelsesrapporten kan findes i dokumentarkivet nedenfor.

Lidt om gennemførelse af projektet

Lodsejerne har været inddraget undervejs i forundersøgelsen, men der er endnu ikke indgået nogen konkrete bindende aftaler i relation til gennemførelse af projektet. Illerup Ådal klima-lavbundsprojekt vil skulle realiseres ved at gennemføre en jordfordeling, hvor der er mulighed for at samle arealer og tilbyde lodsejerne erstatningsjord for den landbrugsjord, der vil skulle udtages fra drift i projektområdet. Lodsejerne tilbydes køb, salg, bytte af jord eller alternativt en engangskompensation.

Senere skal der gennemføres en mere detaljeret planlægning af de arbejder der vil skulle udføres i ådalen i forbindelse med gennemførelse af projektet.

Projektforløb

Kort over projektområdet

Kontakt

Marie Louise Simmelsgaard Platz

Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet