Klima-lavbundsprojekt Illerup Ådal

Projekttype Klima-lavbundsprojekt
Forundersøgelse
Periode 2021-2022
Samarbejdspartnere Skanderborg Kommune og Museum Skanderborg
Økonomi 1,5 mio. kr.

Forundersøgelse af klima-lavbundsprojekt

I samarbejde med Skanderborg Kommune og Museum Skanderborg undersøger Naturstyrelsen i 2021 og 2022 mulighederne for at gennemføre et klimalavbundsprojekt i Illerup Ådal.

Projektets primære formål er at reducere drivhusgasudledningen ved at udtage kulstofrige lavbundsjorder af landbrugsdrift og hæve vandstanden i ådalen. Det er ligeledes et formål at beskytte de arkæologiske levn i jordbunden, herunder to internationalt kendte områder med jernalderfund.

Med denne forundersøgelse tages der udgangspunkt i et klima-lavbundsprojekt og det er målet, at der kan skabes et samlet projekt, der som helhed og med de samme indsatser kan opnå flere synergieffekter.

Klima-lavbundsprojektet kan således bidrage til at:

  • opnå CO2-tilbageholdelse
  • forbedre beskyttelsen af de betydelige arkæologiske værdier
  • forsinke og tilbageholde vand i ådalen, der ligger i Gudenå-systemets øvre ende
  • fremme målopfyldelsen af målsatte vandløbsstækninger
  • øge biodiversiteten
  • underbygge udvikling af sammenhængende natur
  • skabe muligheder for bynære naturoplevelser og friluftsliv
  • formidle natur- og kulturhistoriske værdier til borgerne.

Der er tidligere gennemført en forundersøgelse i Alken Enge, som udgør den vestligste del af Illerup Ådal. Her er formålet at bevare de arkæologiske levn, men indsatsen med hævning af vandstanden er den samme som i et klima-lavbundsprojekt. Resultater og erfaringer fra de allerede udførte undersøgelser i Alken Enge, vil indgå i det samlede projekt for Illerup Ådal og det vil blive undersøgt, hvordan de to projekter kan understøtte hinanden.

I løbet af 2021 og 2022 gennemføres der en teknisk, biologisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal afdække mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt i hele ådalen. Undersøgelsesområdet er på ca. 300 hektar.

Lodsejerne bliver inddraget i forundersøgelsen både ved fælles lodsejermøder og ved individuelle samtaler om mulighederne. En eventuel gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side.

Virkemidler for lodsejere er mulighed for erstatningsjord, salg og køb af projektjord, jordfordeling eller direkte arealkompensation i form af en engangskompensation for permanent udtagning.

Projektet finansieres af nationale midler og er med til at understøtte målet om at reducere Danmarks udledning af skadelige drivhusgasser med 70 % frem mod 2030.

 

 

Projektforløb

Kort over projektområdet

Kontakt

Marie Louise Simmelsgaard Platz

Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet