Klima-lavbundsprojekt ved Kvorning i Nørreådalen

Forundersøgelsen til et lavbundsprojekt ved Kvorning har vist, at der er mulighed for at realisere et projekt på ca. 430 hektar i Nørreådalen mellem Viborg og Randers. Projektet realiseres som et statsligt klima-lavbundsprojekt og skal bidrage til reduktionen af skadelige drivhusgasser ved at tilbageholde kulstof i jorden. Samtidig vil projektet understøtte andre positive effekter i forhold til natur, miljø, klimatilpasning samt friluftslivets adgang til naturområderne.

Klima-lavbundsprojektet spiller sammen med en lokal landskabsstrategi for Nørreådalen syd for Ødum, som udarbejdes af Viborg Kommune og udføres på baggrund af og støtte fra IP LIFE projektet Natureman.

Projekttype Klima-lavbundsprojekt
Periode 27. april 2021 - 27. april 2024
Projektareal 430 ha
Økonomi 65 mio. kr. til realisering

Projektbeskrivelse

Mindre CO2 og bedre vandløbskvalitet

Beregninger viser at projektet i Kvorning vil bidrage til en samlet reduktion på 5.676 tons CO2-ækvivalenter/år. Ekstensiveringen af projektområdet samt projektets tiltag vil også bidrage med samlet kvælstofreduktion til Randers Fjord på 13 tons/år og forbedre vandløbskvaliteten i flere af de mindre vandløb.

I projektet vil der ske en ændring af områdets afvanding ved at sløjfe eller hæve bunden i områdets mange grøfter og dræn. Derudover genslynges flere af de mindre vandløb og landbrugsdriften ekstensiveres. Det betyder at området bliver mere vådt og at CO2 tilbageholdes i jorden.

Mere sammenhængende, varieret og dynamisk natur

Projektet er beliggende i Natura 2000 område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal samt Skravad Bæk. Det vurderes i forundersøgelsen, at projektet ikke vil påvirke de værdifulde naturarealer negativt. Tværtimod så vil naturen i området bliver mere sammenhængende og ådalen vil blive genskabt mere varieret og dynamisk, fordi hydrologien bliver mere naturlig og landbrugsarealerne tages ud af drift.

Jordfordeling er nøglen til realisering

Kvorning klima-lavbundsprojekt realiseres ved at gennemføre en stor jordfordeling, hvor arealer samles i større enheder.

Når arealerne samles i større enheder, forbedres den fremtidige mulighed for at ådalen kan blive græsset til gavn for både flora og fauna. Samtidig får landmænd mulighed for at tage jord ud af drift til natur og miljøformål, for til gengæld at få god landbrugsjord som erstatning.

Jordfordelingen vil blive integreret med den igangsatte Multifunktionelle Jordfordeling i Nørreådalen. Hermed tilgodeses flere ønsker og behov i området som fx rekreative formål, indsatser der forbedrer biodiversitet, grundvandsbeskyttelse og arrondering af landbrugsejendomme.

Nyheder

Projektforløb

Mars - juni: Afslutning anlægsarbejde

Idriftsættelse af projektet

 • Februar: 2. offentlig høring af miljøredegørelsen
 • Maj: Afgørelse om tilladelse og miljøgodkendelse
 • Juli: Dispensation og tilladelser efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven etc.
 • August: Opstart anlægsarbejdet.
 • Jan: Opstart miljøvurdering - Indkaldelse af ideer og forslag til projektets Idéfase.

https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/igangvaerende-miljoevurderinger/klima-lavbundsprojekt-kvorning/

 • Marts: Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport
 • April: 3. jordfordelingskendelse
 • April – december: Miljøkonsekvensrapport under udarbejdelse
 • Maj: Supplerende feltundersøgelser af bl.a. flagermus, bæklampret
 • December: 4. jordfordelingskendelse
 • December: Kendelse jordfordeling
 • 27. april: Fælles lodsejermøde. I gangsætning af projekt som Klima-lavbundsprojekt og i gangsætning af jordfordeling
 • Juni: Vurderingsforretning
 • Sommer: Udbud detailprojekt
 • Efterår: Myndighedsbehandling og detailprojektering

Kort over projektområdet

Kontakt

Martin Nissen Nørgård

Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland

Mogens Wiedemann Daabeck

Jordfordelingsplanlægger
Landbrugsstyrelsen, Natur & Landbrugsudvikling