Klima-lavbundsprojekt Kystvejen, Lille Vildmose

 

Forundersøgelse gennemføres i perioden 2023-2024.

Naturstyrelsen Himmerland har i Aalborg Kommune afgrænset et undersøgelsesområde for et muligt klima-lavbundsprojekt ved Kystvejen, Lille Vildmose. Det væsentligste kriterium for udvælgelsen har været jordens indhold af organisk stof og dermed mulig CO2 tilbageholdelse.

Projekttype Klima-lavbundsprojekt
Periode 2023 - 2025
Projektareal 1240 ha
Økonomi 4 mio. kr til forundersøglee

Projektbeskrivelse

Undersøgelsesområdet

Undersøgelsesområdet ligger i Lille Vildmose, som er et af de største sammenhængende naturområder i Danmark. Lille Vildmose består af intakt højmose samt store områder af opdyrket og afvandet højmose. 

Undersøgelsesområde ligger op ad Tofte Skov- og Mose, Høstemark Skov- og Mose samt Mellemområdet.

Landskabet i hele undersøgelsesområdet bærer præg af en intensive landbrugsproduktion og den tørveindvinding, som har fundet sted igennem tiden. Det ses bl.a. ved mange dybe grøfter i området. 

Undersøgelsesområdet berører ca. 13 lodsejere, omfatter ca. 1240 ha og vurderes fortsat at indeholde betydelige mængder tørvejord/kulstof.

Inden for undersøgelsesområdet har Naturstyrelsen erhvervet arealer med henblik på at kunne realisere et projekt.

Formål

Formålet med klima-lavbundsprojekter er at mindske tabet af klimagasser til atmosfæren. Det sker ved at tage kulstofrige lavbundsjorder ud af landbrugsmæssig drift og genskabe en naturlig grundvandsstand i området. Når jordbearbejdningen ophører og dræn og grøfter afbrydes, bliver jordbunden vådere, hvorved nedbrydningen af jordens kulstof og udledningen af klimagasser bremses.

Ekstensiveringen af landbrugsdriften og genskabelse af naturlige hydrologiske forhold vil samtidig forbedre naturforholdene i projektområdet.

Med gennemførelsen af et klima-lavbundsprojekt i området forventes det, at der vil kunne genskabe et naturområde med spredte krat, søer, partier med tagrør og mosearealer.

Mulige projekttiltag

Formålet med projektet er at genskabe naturlig hydrologi i området og projekttiltagene vil være grøftetilkastning, sløjfning af dræn samt nedlæggelse af pumpestationer. Det forventes at der på grund af sætninger i tørven vil kunne skabes en række større og mindre søer/vandhuller i området.

Etableringen af klima-lavbundsprojektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side.

Nyheder

Projektforløb

2022

Juni: Naturstyrelsen Himmerland har gennemført en indledende screening af projektmulighederne, samt dialog med Aalborg Kommune og lodsejere i området.
Oktober-december: Naturstyrelsen opkøber to landbrugsejendomme i området på henholdsvis 48 og 50 hektar.

2023

April: Naturstyrelsen opkøber ejendom på 302 hektar
Maj: Naturstyrelsen opkøber ejendom på 26 hektar
Juni: Naturstyrelsen opkøber ejendom på 48 hektar

April 2023: Udbud af forundersøgelse

Medio 2023: Opstart af teknisk- og biologisk forundersøgelse v. rådgivningsvirksomheden COWI

Ultimo 2023: Ejendomsmæssig forunderøgelse

Primo 2024:  Resultat af forundersøgelse og afgrænsning af endeligt projektområde.

 

 

2024: Udførelse med projektering, lodsejerforhandling samt myndighedsbehandling

 

2025: Anlægsarbejde og afslutning af projekt

Kort over projektområdet

Kontakt

Frederik Emil Worm

Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland

Jesper Blaabjerg

Jordfordelingsplanlægger
Landbrugsstyrelsen, Natur & Landbrugsudvikling