Klima-lavbundsprojekt Lovns Bredning

Forundersøgelse gennemføres i perioden 2022-2023

Der er i Vesthimmerlands Kommune udvalgt og afgrænset et undersøgelsesområde for et nyt muligt klima-lavbundsprojekt. Det væsentligste kriterium for udvælgelsen har været jordens indhold af organisk stof og dermed mulig CO2 tilbageholdelse.

Projekttype Klima-lavbundsprojekt
Periode Maj 2022-2023
Undersøgelsesområde 109 ha

Økonomi

Forundersøgelse

Realisering

 

ca. 600.000 kr.

ca. 17,4 mio kr.

Samarbejdspartnere

Vesthimmerlands Kommune

COWI A/S

Projektbeskrivelse

Det potentielle klima-lavbundsprojekt er beliggende syd for Alstrup ved Lovns Bredning i Limfjorden. Forundersøgelsesområdet, der berører 27 lodsejere, omfatter 109 ha og er for 91 % vedkommende karakteriseret som kulstofrig lavbundsjord med mindst 6% organisk indhold – heraf har ca. 60 % over 12% organisk indhold. Området afvandes gennem grøfter og dræn til Limfjorden.

Undersøgelsesområdet er beliggende inden for Natura2000 område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal.

Oversigtskort Klima-lavbundsprojekts Lovns

Rød polygon angiver undersøgelsesområdet

Udtagning af lavbundsjord

Formålet med klima-lavbundsprojekter er at udtage kulstofrige lavbundsjorder fra landbrugsmæssig drift. Det sker ved, at lukke grøfter og afbryde dræn, samt ophøre med omlægning.  Når arealerne gøres vådere reduceres deres udledning  af CO2 til atmosfæren, hvilket er et delmål i den nationale klimahandlingsplan.

Ekstensiveringen af landbrugsdriften og genskabelse af mere naturlige hydrologiske forhold vil samtidig forbedre naturforholdene.

En eventuel gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side.  Lodsejerne har mulighed for, at indgå i jordfordeling, sælge jord til projektet og/eller beholde arealerne og modtage en éngangskompensation for permanent udtagning.

Forundersøgelser og evt. realisering af projektet finansieres af nationale midler og vil være med til at understøtte målet om at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 % frem mod 2030.

Projektforløb

 • 2021 - november: 

Naturstyrelsen præsenterede projektidéen på et lodsejermøde den 17. november 2021, hvor alle berørte lodsejere var inviteret. Ved mødet deltog 85% af lodsejerne i området og de fremmødte var alle positivt indstillet overfor Naturstyrelsens ønske om at igangsætte forundersøgelser for et muligt klima-lavbundsprojekt.

Der blev efterfølgende udsendt en generel orientering til alle berørte lodsejere om mødets indhold og resultat.

 • 2022

  Gennemførsel af teknisk, biologisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som har til formål, at afdække mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt. Konsulentfirmaet COWI A/S har bistået Naturstyrelsen med dette..

  Den teknisk og biologiske forundersøgelse skal afdække de eksisterende forhold, samt konsekvenser og ikke mindst den klimaeffekten ved, at vådgøre området. Desuden skal forundersøgelsen beskrive projekttiltag samt angive et budget og mulig tidsplan for en realisering af projektet.

  Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal dels afdække lodsejertilslutningen, ligesom den også benyttes til, at indhente lokal viden om området, ukendte dræn mv. Lodsejerne bliver inddraget i forundersøgelsen både ved fælles lodsejermøder og ved individuelle møder. En eventuel gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side.

  Hvis lodsejere med jord i området ved Lovns Bredning ønsker at deltage i et projekt er der mulighed for at få en engangserstatning og beholde jorden eller at indgå i en jordfordeling og erhverve sig erstatningsjord i området. Jordfordelingen påbegyndes ved nedsættelse af et lodsejerudvalg som er med til at prisfastsætte jorden i området. Herefter vil der være en individuel dialog med samtlige lodsejere om projektet muligheder præsenteres for den enkelte og hvor individuelle ejendomsmæssige forhold drøftes.

 • 2023

  Den 14. juni 2023 blev resultaterne af de ejendomsmæssige og tekniske-/biologiske forundersøgelser præsenteret for lodsejerne på et fælles lodsejermøde i Farsø.

  Alle berørte lodsejere var inviteret til mødet, hvoraf knapt halvdelen deltog.

  Konklusionen på mødet (samt forundersøgelserne) blev, at der er grundlag for, at arbejde videre med en jordfordeling, med henblik på en realisering af projektet.

 • 2024

Forventes at ske i 2024

Kort over undersøgelsesområdet

Rød polygon angiver undersøgelsesområdet.

Kontakt

Linda Udklit

Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland

Anders Buhl-Christensen

Jordfordelingsplanlægger