Klima-lavbundsprojekt Lovns Bredning

Forundersøgelse gennemføres i perioden 2022-2023

Der er i Vesthimmerlands Kommune udvalgt og afgrænset et undersøgelsesområde for et nyt muligt klima-lavbundsprojekt. Det væsentligste kriterium for udvælgelsen har været jordens indhold af organisk stof og dermed mulig CO2 tilbageholdelse.

Projekttype Klima-lavbundsprojekt
Periode Maj 2022-2023
Undersøgelsesområde 101,30 ha
Økonomi Forundersøgelse kr. 600.000
Samarbejdspartnere Vesthimmerlands Kommune

Projektbeskrivelse

Undersøgelsesområdet

Det potentielle klima-lavbundsprojekt er beliggende syd for Alstrup ved Lovns Bredning i Limfjorden. Forundersøgelsesområdet, der berører 27 lodsejere, omfatter 101,3 ha og er for 91 % vedkommende karakteriseret som kulstofrig lavbundsjord med mindst 6% organisk stof. Området afvandes gennem grøfter og dræn til Limfjorden.

Undersøgelsesområdet er beliggende inden for Natura2000 område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal.

Oversigtskort Klima-lavbundsprojekts Lovns

Rød polygon angiver undersøgelsesområdet

Udtagning af lavbundsjord

Formålet med klima-lavbundsprojekter er at udtage kulstofrige lavbundsjorder (tørvejord) fra landbrugsmæssig drift for at reducere disse arealers tab af CO2 til atmosfæren, hvilket er et delmål i den vedtagne klimahandlingsplan. Det indebærer, at al afvanding i form af dræn og grøfter afbrydes, så jorden bliver vådere og nedbrydningen af tørvejorden ophører.

Ekstensiveringen af landbrugsdriften og genskabelse af naturlige hydrologiske forhold vil samtidig forbedre naturforholdene i det mulige projektområde. 

En eventuel gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side. Virkemidler for lodsejere er mulighed for erstatningsjord, salg og køb af projektjord, jordfordeling eller direkte arealkompensation i form af en engangskompensation for permanent udtagning.

Forundersøgelse og realisering af et evt. senere projektet finansieres af nationale midler og vil være med til at understøtte målet om at reducere Danmarks udledning af skadelige drivhusgasser med 70 % frem mod 2030.

Projektforløb

  • 2021 - november: 

Naturstyrelsen præsenterede projektidéen på et lodsejermøde den 17. november 2021, hvor alle berørte lodsejere var inviteret. Ved mødet deltog 85% af lodsejerne i området og de fremmødte var alle positivt indstillet overfor Naturstyrelsens ønske om at igangsætte forundersøgelser for et muligt klima-lavbundsprojekt.

Der blev efterfølgende udsendt en generel orientering til alle berørte lodsejere om mødets indhold og resultat.

  • 2022 - maj: 

    Der er igangsat en teknisk, biologisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal afdække mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt. Konsulentfirmaet COWI A/S bistår Naturstyrelsen med dette arbejde.

    Den teknisk og biologiske forundersøgelse skal afdække de eksisterende forhold, samt konsekvenser og den mulige klimaeffekt ved at vådgøre området. Desuden skal forundersøgelse beskrive projekttiltag samt angive et budget og mulig tidsplan for en realisering af projektet.

    Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal ligeledes afdække lodsejertilslutningen. Lodsejerne bliver inddraget i forundersøgelsen både ved fælles lodsejermøder og ved individuelle samtaler om mulighederne. En eventuel gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side.

    Hvis lodsejere med jord i området ved Lovns Bredning ønsker at deltage i et projekt er der mulighed for at få en engangserstatning og beholde jorden eller at indgå i en jordfordeling og erhverve sig erstatningsjord i området. Jordfordelingen påbegyndes ved nedsættelse af et lodsejerudvalg som er med til at prisfastsætte jorden i området. Herefter vil der være en individuel dialog med samtlige lodsejere om projektet muligheder præsenteres for den enkelte og hvor individuelle ejendomsmæssige forhold drøftes.

Kort over undersøgelsesområdet

Rød polygon angiver undersøgelsesområdet.

Kontakt

Birgitte Palle

Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland