Klima-lavbundsprojekt Øby

Forundersøgelse 2022-2023

Et muligt nyt Klima-lavbundsprojekt i Nørreådalen skal nu forundersøges. Det væsentligste kriterie for placeringen af et muligt nyt projekt, er jordens indhold af organisk materiale, dvs. kulstof, og dermed muligheden for, at reducere udledningen af drivhusgasser fra arealerne. 

Projekttype Statsligt klima-lavbundsprojekt
Periode 2022-2025
Projektareal ca. 250 ha
Økonomi Budget 18,8 mio. kr.
Samarbejdspartner

Viborg Kommune

Envidan

Projektbeskrivelse

Undersøgelsesområdet

Undersøgelsesområdet er ca. 250 ha kulstofrige lavbundsarealer. Ca. 50 lodsejere er en del af undersøgelsesområdet, som geografisk ligger i Viborg Kommune, i Nørreådalen mellem Randers og Viborg, lige syd for Ø bakker.

Formål

Formålet er, at genskabe naturlig hydrologi og dermed vådgøre de kulstofrige lavbundsarealer, som i dag er drænede. Dette skal medvirke til, at reducere udledningen af drivhusgasser fra arealerne og lagre kulstof.
Undersøgelsesområdet ligger i vandopland til Randers fjord og et projekt vil således også bidrage til, at reducere udledningen af kvælstof til fjorden.

Endvidere skal genskabelse af naturlig hydrologi ikke mindst forbedre forholdene for den beskyttede natur, habitatnaturtyperne og arterne i området. 

Området er beliggende i Natura 2000, og består overvejende af ekstensive arealer og natur, beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3.

Mulige projekttiltag

Mulige projekttiltag er afbrydning af dræn og grøfter og om muligt bringe mindre tilløb i området til terræn og genslynge dem. Der vil ikke blive foretaget ændringer af selve Nørreåen.

Synergier til øvrige projekter og tiltag

Undersøgelsesområdet er endvidere beliggende inden for LIFE IP Natureman indsatsområde, hvor man bl.a. arbejder på, at etablere større, sammenhængende arealer til græsning, ligeledes med henblik på, at understøtte og forbedre natur og biodiversitet i Natura 2000 områderne i ådalene.

Ligeledes spiller det ind i den lokale landskabsstrategi for Nørreådalen. Desuden muliggør et eventuelt projekt, at adgangen til naturen kan forbedres lokalt.

Øvrig information

Efterhånden som der fremkommer resultater af forundersøgelser mv. vil relevante dokumenter blive tilføjet til dokumentarkivet her på siden, som er frit tilgængeligt.

Et Klima-lavbundsprojekt bygger på frivillighed. Her kan du læse mere om Naturstyrelsens Klima-lavbundsindsats.

Nyheder

Projektforløb

 • 2021: Idéfase
 • 2022: Projektoplæg er præsenteret for lodsejerne på et indledende lodsejermøde d. 28. februar 2022, hvor der er nikket til, at gå videre med en forundersøgelse.
 • Medio 2022: Udbud af forundersøgelse
 • Medio/ultimo 2022:
  • Teknisk og biologisk forundersøgelse, foretages af rådgivningsvirksomheden Envidan.
  • Ejendomsmæssig forundersøgelse foretages af Naturstyrelsen i samarbejde med Viborg Kommune.
 • 2023: Resultat af forundersøgelse. Stillingtagen til hvorvidt projektet skal gå videre med detailprojektering og realisering, jordfordeling mv.
 • 2023: Eventuelt detailprojektering, lodsejerforhandlinger, jordfordeling mv.
 • 2024/2025: Eventuelt Realisering

Kort over projektområdet

Kontakt

Linda Udklit

Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland

Erik Steen Kristensen

Jordfordelingsplanlægger
Landbrugsstyrelsen, Jordfordeling og Landbrugslov