Klima-lavbundsprojekt Ørting og Randlev Moser

I samarbejde med Odder Kommune, undersøger Naturstyrelsen et muligt klima-lavbundsprojekt i Ørting og Randlev Moser. Det væsentligste kriterium for udvælgelsen har været jordens indhold af organisk stof og dermed mulig tilbageholdelse af CO 2  ved vådgøring af området. Forundersøgelse gennemføres i perioden 2022-2023

 

Projekttype Klima-lavbundsprojekt
Forundersøgelse
Periode 2022 - 2023
Beliggenhed Odder kommune
Undersøgelsesområde 400 ha
Økonomi 1 mio. kr.

Forundersøgelse af klima-lavbundsprojekt

Undersøgelsesområdet

Det potentielle klima-lavbundsprojekt er beliggende syd for Odder i Ørting og Randlev Moser. Forundersøgelsesområdet, der berører ca. 130 ejendomme og 160 lodsejere, omfatter 400 ha, heraf er ca. 355 ha beliggende på kulstofrige lavbundsjorder med mindst 6 % organisk stof svarende til ca. 90 % af undersøgelsesområdet. Ud af disse ca. 355 ha er ca. 52% enten omdriftsareal eller permanent græs. Området afvandes gennem grøfter og dræn til Rævs Å, der afvander til Norsminde Fjord.

Udtagning af lavbundsjord

Formålet med klima-lavbundsprojekter er at udtage kulstofrige lavbundsjorder (tørvejord) fra landbrugsmæssig drift for at reducere disse arealers tab af CO2 til atmosfæren, hvilket er et delmål i den vedtagne klimahandlingsplan. Det indebærer, at al afvanding i form af dræn og grøfter afbrydes, så jorden bliver vådere og nedbrydningen af tørvejorden ophører.

Ekstensiveringen af landbrugsdriften og genskabelse af naturlige hydrologiske forhold vil samtidig forbedre naturforholdene i det mulige projektområde. 

En eventuel gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side. Virkemidler for lodsejere er mulighed for erstatningsjord, salg og køb af projektjord, jordfordeling eller direkte arealkompensation i form af en engangskompensation for permanent udtagning.

Forundersøgelse og realisering af et evt. senere projektet finansieres af nationale midler og vil være med til at understøtte målet om at reducere Danmarks udledning af skadelige drivhusgasser med 70 % frem mod 2030.

Projektforløb

 

  • April 2022: 

Naturstyrelsen præsenterede projektidéen på et lodsejermøde den 26. april 2021, hvor alle berørte lodsejere var inviteret. Ved mødet var omtrent 75 % af undersøgelsesområdet repræsenteret og de fremmødte var generelt positivt indstillet over for Naturstyrelsens ønske om at igangsætte forundersøgelser for et muligt klima-lavbundsprojekt.

Der blev efterfølgende udsendt en generel orientering til alle berørte lodsejere om mødets indhold og resultat

  • August 2022: 

Der er igangsat en teknisk, biologisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal afdække mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt. Konsulentfirmaet WSP A/S bistår Naturstyrelsen med dette arbejde.

Den tekniske og biologiske forundersøgelse skal afdække de eksisterende forhold samt konsekvenser og den mulige klimaeffekt ved at vådgøre området. Desuden skal forundersøgelsen beskrive projekttiltag samt angive et budget og mulig tidsplan for en realisering af projektet.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal ligeledes afdække lodsejertilslutningen. Lodsejerne bliver inddraget i forundersøgelsen både ved fælles lodsejermøder og ved individuelle samtaler om mulighederne. En eventuel gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side.

Hvis lodsejere med jord i Ørting og Randlev Moser ønsker at deltage i et projekt, er der mulighed for at få en engangserstatning og beholde jorden eller at indgå i en jordfordeling og erhverve sig erstatningsjord i området. Jordfordelingen påbegyndes ved nedsættelse af et lodsejerudvalg, som er med til at prisfastsætte jorden i området. Herefter vil der være en dialog med samtlige lodsejere om projektet, hvor individuelle ejendomsmæssige forhold drøftes.

Kort over undersøgelsesområdet

 

 

Kontakt

Anders Lund Jensen

Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet