Klima-lavbundsprojekt Ryomgård

Forundersøgelse gennemføres i perioden 2023-2024.

Naturstyrelsen Himmerland har i Syddjurs Kommune udvalgt og afgrænset et undersøgelsesområde for et muligt klima-lavbundsprojekt i området ved Ryom Å tæt ved Ryomgaard. Det væsentligste kriterium for udvælgelsen er jordens indhold af organisk stof og dermed mulig tilbageholdelse af CO2 ved vådgøring af arealerne.

Projekttype Klima-lavbundsprojekt
Periode 2023-2025
Projektareal 278 ha
Økonomi 500.000 kr forundersøgelse

Projektbeskrivelse

Undersøgelsesområdet

Undersøgelsesområdet er beliggende i området mellem Ryomgaard og Kolind. Området udgøres af en smeltevandsdal med afløb gennem Kolindsund til Kattegat via Grenåen. De stejle ådalsskrænter bevirker, at projektet på nord- og sydsiden af Ryom Å afgrænses naturligt. Som udgangspunkt ændres der ikke på hovedløbets bund, brinker eller forløb og derfor vil de nuværende vandstandsforhold i Ryom Å opstrøms undersøgelsesområdet kunne bibeholdes.

Forundersøgelsesområdet omfatter 278 ha og vurderes at indeholde betydelige mængder tørvejord. Der er ca. 55 lodsejere i området.

Undersøgelsesområdet afvandes flere steder med dræn og grøfter og enkelte steder med pumpestationer. Centralt i området løber det regulerede og ca. 17 km lange vandløb Ryom Å. Ryom Å har sit udspring tæt ved Ommestrup syd for Mørke. Udvejs på sin færd mod Kattegat modtager Ryom Å vand fra en del tilløb, heriblandt Hulbæk, Bønbæk, Korup Å og Tjerrild Å.     

Formål

Formålet med klima-lavbundsprojekter er at mindske tabet af klimagasser til atmosfæren. Det sker ved at tage kulstofrige lavbundsjorder ud af landbrugsmæssig drift og genskabe en naturlig grundvandsstand i området. Når jordbearbejdningen ophører, dræn og grøfter afbrydes, bliver jordbunden vådere, hvorved nedbrydningen af jordens kulstof og udledning af klimagasser bremses.

Ekstensiveringen af landbrugsdriften og genskabelse af naturlige hydrologiske forhold vil samtidig forbedre naturforholdene i projektområdet.

Mulige projekttiltag

Projekttiltagene vil som udgangspunkt være vådgøring af arealerne ved standsning af pumper samt sløjfning af dræn og grøfter. Forundersøgelsen klarlægger de nærmere tiltag.

Etableringen af klima-lavbundsprojektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side. Økonomiske muligheder for deltagende lodsejere er kompensation, køb og salg eller jordfordeling.

KLP Ryomgård den røde polygon angiver undersøgelsesområdet

Den røde polygon angiver undersøgelsesområdet.

Nyheder

Projektforløb

2022

Naturstyrelsen Himmerland har gennemført en indledende screening af projektmulighederne i dialog med Syddjurs Kommune.

2023

Marts: Lodsejermøde og præsentation af klima-lavbundsprojektet.

Næste skridt er at få igangsat forundersøgelser, der har til formål at tilvejebringe et tilstrækkeligt grundlag til at vurdere, om projektet kan realiseres.

En teknisk og biologisk forundersøgelse skal afdække de eksisterende forhold samt konsekvenser og den mulige klimaeffekt ved at vådgøre området. Desuden skal forundersøgelsen beskrive projekttiltag, angive et budget samt mulig tidsplan for en realisering af projektet.

En ejendomsmæssig forundersøgelse skal ligeledes afdække lodsejertilslutningen. Lodsejerne bliver inddraget i forundersøgelsen både ved fælles lodsejermøder og ved individuelle samtaler om mulighederne. En eventuel gennemførelse af projektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejere.

Hvis lodsejere med jord i området ved Ryom Å ønsker at deltage i et projekt, er der mulighed for at få en engangserstatning og beholde jorden. Alternativt kan lodsejere indgå i en jordfordeling og erhverve erstatningsjord i området.

Jordfordelingen påbegyndes ved nedsættelse af et lodsejerudvalg, som er med til at prisfastsætte jorden i området. Herefter vil der være en individuel dialog med samtlige lodsejere, hvor projektets muligheder præsenteres for den enkelte og hvor individuelle ejendomsmæssige forhold drøftes.

 

2024

Udførelsesprojektet kan igangsættes, når jordfordeling og myndighedstilladelser er opnået.

Ansøgninger til relevante myndigheder varetages som udgangspunkt af Naturstyrelsen Himmerland på baggrund af projektforslag fra forundersøgelsen. Som led heri kan der blive behov for udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

 

2024

Realisering af et klima-lavbundsprojekt kan ikke igangsættes, før der er indgået projektaftaler for alle berørte arealer, og som hovedregel vil det også indbefatte en jordfordeling. Landbrugsstyrelsen gennemfører vurderingsforretninger og jordfordeling. Endvidere kan udførelsesprojektet ikke igangsættes, før samtlige myndighedstilladelser efter diverse love er meddelt og eventuelle klagefrister er udløbet.

Kort over undersøgelsesområdet

Kontakt

Morten Fischer Jørgensen

Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland