Klima-lavbundsprojekt Skærbæk

Der er i Tønder Kommune udvalgt et projektområde ”Skærbæk”, syd for Skærbæk by. Projektet er et klima-lavbundsprojekt, der vil kunne bidrage til at reducere CO2 udledningen til atmosfæren. Yderligere vil projektet kunne reducere udledningen af kvælstof til Vadehavet.

Det er Naturstyrelsen, der står for projektet, og det vil kun blive gennemført, hvis der er opbakning til projektet fra lodsejerne i området.

Projekttype Klima-lavbund
Periode 2023-2026
Projektareal 380 ha

Projektbeskrivelse

Dette mulige klima-lavbundsprojekt ligger syd for Skærbæk.

Undersøgelsesområdet dækker to lavbundsområder med et højt indhold af tørv i jorden.

Begge områder indeholder fortsat store mængder tørvejord/kulstof. Ud fra eksisterende kort over tørveindhold i jorden forventes det, at ca. 6.400 ton kulstof kan tilbageholdes ved at gennemføre klima-lavbundsprojektet.

Mulige projekttiltag vil være at tage de kulstofrige arealer ud af omdrift samt efterfølgende at vådgøre arealerne ved grøftelukning og sløjfning af dræn. Til projektet hører også, at der laves foranstaltninger, der skal sikre, at områder uden for projektområdet kan dyrkes som hidtil.

Teknisk forundersøgelse

Forundersøgelsen har til formål at afdække de tekniske og biologiske forhold, så der er et tilstrækkeligt oplyst grundlag til at vurdere, om projektet kan realiseres.

Der vil parallelt med ovennævnte hovedformål blive undersøgt, om området kan understøtte andre formål som fx friluftsliv og forbedring af naturværdierne i området.

Jordfordeling

Hvis lodsejere inden for undersøgelsesområdet ønsker at deltage i projektet, er der mulighed for at få en engangserstatning og beholde jorden eller at indgå i en jordfordeling og erhverve sig erstatningsjord i nærheden af undersøgelsesområdet.

Jordfordelingen påbegyndes ved nedsættelse af et lodsejerudvalg, som er med til at prisfastsætte jorden i området. Herefter vil der være en individuel dialog med samtlige lodsejere om projektet, hvor muligheder præsenteres for den enkelte lodsejer og hvor individuelle ejendomsmæssige forhold drøftes.

Projektforløb

  • Marts 2023: Lodsejermøde på Skærbæk Fritidscenter, nedsættelse af lodsejerudvalg.

  • April 2023: Det private rådgivningsfirma WSP er tildelt kontrakt på rådgivning

  • 8. Maj 2023: Vurderingsforretning gennemført sammen med lodsejerudvalget

  • Maj 2023 – December 2023: Tekniske og biologiske forundersøgelser samt ejendomsmæssige forundersøgelse; Dataindsamling, opmåling, forberedelse af 1. jordfordeling, dialog med lodsejere.

  • December 2023: Afrapportering af teknisk og biologisk forundersøgelse.

  • 2024: Jordfordeling
  • Januar 2025: Igangsætning af anlægsfasen herunder indhentning af myndighedstilladelser.

  • 2026: Gennemførelse og aflevering af gennemført projekt.

Kort over undersøgelsesområdet

Rød polygon angiver undersøgelsesområdet.

Kontakt

Asger Thode Kristensen

Projektleder
Naturstyrelsen Vadehavet

Simon Fly-Petersen

AC-fuldmægtig
Naturstyrelsen Vadehavet