Klima-lavbundsprojekt Skast-Borg Moser og Abterp 

Der er i Tønder Kommune udvalgt et projektområde ”Skast-Borg Mose og Abterp”, vest for Bredebro. Projektet er et klima-lavbundsprojekt, der vil kunne bidrage til at reducere CO2 udledningen til atmosfæren. Yderligere vil projektet kunne reducere udledningen af kvælstof til Vadehavet.

Det er Naturstyrelsen, der står for projektet, og det vil kun blive gennemført, hvis der er opbakning til projektet fra lodsejerne i området.

Projekttype Klima-lavbund
Periode 2022-2025
Projektareal 1270 ha

Projektbeskrivelse

Dette mulige klima-lavbundsprojekt ligger vest for Bredebro.

Undersøgelsesområdet dækker to lavbundsområder, et ved Skast og Borg Moser samt et område ved Harres og Apterp.  Der er ikke hydraulisk sammenhæng mellem de to områder, men der er et overlap i lodsejre.

Begge områder indeholder fortsat store mængder tørvejord/kulstof. Ud fra eksisterende kort over tørveindhold i jorden forventes det, at ca. 13.000 ton kulstof kan tilbageholdes ved at gennemføre klima-lavbundsprojektet.

Mulige projekttiltag vil være at tage de kulstofrige arealer ud af omdrift samt efterfølgende at vådgøre arealerne ved grøftelukning og sløjfning af dræn. Til projektet hører også, at der laves foranstaltninger, der skal sikre, at områder uden for projektområdet kan dyrkes som hidtil.

Teknisk forundersøgelse

Forundersøgelsen har til formål at afdække de tekniske og biologiske forhold, så der er et tilstrækkeligt oplyst grundlag til at vurdere, om projektet kan realiseres.

Der vil parallelt med ovennævnte hovedformål blive undersøgt, om området kan understøtte andre formål som fx friluftsliv og forbedring af naturværdierne i området.

Jordfordeling

Hvis lodsejere inden for undersøgelsesområdet ønsker at deltage i projektet, er der mulighed for at få en engangserstatning og beholde jorden eller at indgå i en jordfordeling og erhverve sig erstatningsjord i nærheden af undersøgelsesområdet.

Jordfordelingen påbegyndes ved nedsættelse af et lodsejerudvalg, som er med til at prisfastsætte jorden i området. Herefter vil der være en individuel dialog med samtlige lodsejere om projektet, hvor muligheder præsenteres for den enkelte lodsejer og hvor individuelle ejendomsmæssige forhold drøftes.

Projektforløb

September 2022: WSP er tildelt kontrakt på rådgivning.

November 2022: Lodsejermøde på Ballum Slusekro, nedsættelse af lodsejerudvalg.

November 2022 – Oktober 2023: Tekniske og biologiske forundersøgelse samt ejendomsmæssige forundersøgelse; Dataindsamling, opmåling, forberedelse af 1. jordfordeling, dialog med lodsejere, offentlige informationsmøder, opstart på proces vedr. miljøvurdering/screening.

Foråret 2023: Vurderingsforretning, mulighed for evt. ejendomskøb.   

 

Oktober 2023: Afrapportering af teknisk og biologisk forundersøgelse.

Primo 2024: Jordfordeling

Januar 2025: Igangsætning af anlægsfasen.

Oktober 2025: Aflevering af gennemført projekt.

Kort over undersøgelsesområdet

Rød polygon angiver undersøgelsesområdet.

Kontakt

Simon Fly-Petersen

AC Fuldmægtig
Naturstyrelsen Vadehavet