Klima-lavbundsprojekt Starbæk

Klima-lavbundsprojektet Starbæk

Naturstyrelsen Blåvandshuk gennemfører i perioden 2023-2024 en forundersøgelse for et muligt klima-lavbundsprojekt i Varde Kommune, tæt på Ølgod og Strellev. Der bliver udført en teknisk-biologisk forundersøgelse samt en ejendomsmæssig forundersøgelse, som forventes offentliggjort i 2024.

Projekttype Klima-lavbundsprojekt - forundersøgelse
Periode 2023 - 2024
Undersøgelsesområde 97 ha
Økonomi 0,91 mio. kr.
Samarbejdspartnere Varde Kommune og SAGRO Esbjerg

Projektbeskrivelse

I samarbejde med Varde Kommune og SAGRO Esbjerg undersøger Naturstyrelsen Blåvandshuk mulighed for et klima-lavbundsprojekt ved Strellev.

Starbæk er en tidligere højmose i Varde Kommune, hvor der har været gravet tørv i gamle dage. Undersøgelsesområdet er 97 ha, hvoraf 72% af arealet består af kulstofholdige jorde.

Området består i dag primært af §3-naturudpegninger og permanent græs, men er i dag stadig hårdt drænet. Dette viser sig blandt andet ved at der er en stor okkerpåvirkning nedstrøms, fra områdets gennemgående vandløb.

Projektets opstart stod Varde Kommune for, hvorefter projektet overdraget til Naturstyrelsen Blåvandshuk, som nu er gået i gang med at indlede en forundersøgelse af projektet.

Gennem det hidtidige projektforløb har lodsejere været samarbejdsvillige og selv taget initiativ til projektet i ønsket om at gøre noget godt for klima og natur. Forundersøgelsen berører i alt 16 ejendomme, som alle er orienteret om forundersøgelsen.

Udtagning af lavbundsjord

Projektets primære formål er at bidrage til klimamålene, så CO2 udledningen fra jorden bremses og bidrage til oplagring af CO2 på sigt. Dertil vil genskabelsen af mosen den eksisterende naturmæssige værdi højnes og gøre gavn for biodiversitet.

-          Opnå CO2-tilbageholdelse

-          Forsinke og tilbageholde vand i mosen

-          Afhjælpe okkerproblematik i området

-          Øge biodiversiteten

-          Underbygge udvikling af sammenhængende natur

-          Klimatilpasning

-          Rent vandmiljø og drikkevand

Forundersøgelsen vil omfatte beregninger af forventet effekt i forhold til reduktion af udledningen af CO2 samt N og P jf. de kriterier til forundersøgelse angivet i BEK nr. 211 af 08/02/2022.

 

Projektforløb

I løbet af 2023 gennemføres der en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal afdække mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt i området.

Lodsejerne bliver inddraget i forundersøgelsen både ved fælles lodsejermøder og ved individuelle samtaler om mulighederne. En eventuel gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side.

Virkemidler for lodsejere er mulighed for erstatningsjord, salg og køb af projektjord, jordfordeling eller direkte arealkompensation i form af en engangskompensation for permanent udtagning.

Projektet finansieres af nationale midler og er med til at understøtte målet om at reducere Danmarks udledningen af skadelige drivhusgasser med 70 % frem mod 2030.

  • Indledende lodsejermøde afholdt på Strellev Forsamlingshus, hvor Naturstyrelsen Blåvandshuk præsenterede projektidéen.
  • På mødet var der positiv indstilling for at igangsætte en forundersøgelse i Starbæk.
  • Referat fra mødet blev efterfølgende sendt ud til alle berørte lodsejere.

Den teknisk-biologiske forundersøgelse skal beskrive projekttiltag og konsekvensvurderinger, samt en mulig tidsplan for gennemførelse.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal afdække lodsejertilslutningen. Forundersøgelserne vil danne et beslutningsgrundlag for om projektet skal gennemføres.

 

Det er det eksterne rådgiverfirma, COWI A/S, der bistår Naturstyrelsen med at få udført en forundersøgelse.

COWI A/S vandt opgaven efter en udbudsrunde, hvor Naturstyrelsen efterfølgende indgik aftale med firmaet.

 

COWI A/S forventer at opstarte den teknisk/biologiske forundersøgelse i uge 37, 2023.

 

Det forventes at den biologiske-tekniske forundersøgelse færdiggøres inden udgangen af 2023, hvor den ejendomsmæssige forundersøgelsen forventes færdig i løbet af foråret 2024.

Kort over undersøgelsesområdet

Rød polygon angiver undersøgelsesområdet.

Kontakt

Charlotte Brown Petersen

Projektleder
Naturstyrelsen Blåvandshuk