Klima-lavbundsprojekt Ellinge Enghave

I samarbejde med Holbæk Kommune undersøger Naturstyrelsen i 2023 mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt i Ellinge Enghave.

Projekttype

Klima-lavbundsprojekt
Forundersøgelse

Periode 2023
Samarbejdspartnere Holbæk Kommune og
landboforeningerne

Økonomi

0,3 mio. kr.

Projektbeskrivelse

Projektets primære formål er at reducere drivhusgasudledningen ved at udtage kulstofrige lavbundsjorder af landbrugsdrift og hæve vandstanden i engområdet.

Med forundersøgelsen tages der udgangspunkt i et klima-lavbundsprojekt og det er målet, at der kan skabes et samlet projekt, der som helhed og med de samme indsatser kan opnå flere synergieffekter.

Klima-lavbundsprojektet kan således bidrage til at:

  • opnå CO2-tilbageholdelse
  • forsinke og tilbageholde vand i moseområdet, der via Tuse Å afvandes til Isefjord
  • øge biodiversiteten
  • underbygge udvikling af sammenhængende natur

 

Ellinge Enghave fremstår i dag mest som græssede enge og opdyrkede marker, der afvandes via Tuse Å, som løber mod nord for at munde ud i Holbæk Fjord. Området består primært af omdriftsarealer med kornafgrøder, og ca. 1/3 af arealet består af naturarealer. Det centrale del af Enghaven afvandes via dræn til den nordlige og sydlige afvandingsgrøft.

I løbet af foråret og sommeren 2023 gennemføres en teknisk, biologisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal afdække mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt i hele ådalen. Undersøgelsesområdet er på ca. 51 hektar.

Lodsejerne bliver inddraget i forundersøgelsen både ved fælles lodsejermøder og ved individuelle samtaler om mulighederne. En eventuel gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side.

Virkemidler for lodsejere er mulighed for erstatningsjord, salg og køb af projektjord, jordfordeling eller direkte arealkompensation i form af en engangskompensation for permanent udtagning.

Projektet finansieres af nationale midler og er med til at understøtte målet om at reducere Danmarks udledning af skadelige drivhusgasser med 70 % frem mod 2030.

Projektforløb

Kort over undersøgelsesområdet

Kontakt

Jan Søndergaard

Projektleder
Naturstyrelsen Midtsjælland