Klima-lavbundsprojekt Tranemosen

I samarbejde med Kalundborg Kommune undersøger Naturstyrelsen i 2023 mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt i Tranemosen.

Projekttype

Klima-lavbundsprojekt
Forundersøgelse

Periode 2023
Samarbejdspartnere Kalundborg Kommune og
landboforeningerne

Økonomi

1,0 mio. kr.

Projektbeskrivelse

Projektets primære formål er at reducere drivhusgasudledningen ved at udtage kulstofrige lavbundsjorder af landbrugsdrift og hæve vandstanden i moseområdet.

Med forundersøgelsen tages der udgangspunkt i et klima-lavbundsprojekt og det er målet, at der kan skabes et samlet projekt, der som helhed og med de samme indsatser kan opnå flere synergieffekter.

Klima-lavbundsprojektet kan således bidrage til at:

  • opnå CO2-tilbageholdelse
  • forsinke og tilbageholde vand i moseområdet, der via Tranemosengrøften afvander til Sejerø Bugt
  • øge biodiversiteten
  • underbygge udvikling af sammenhængende natur

 

Tranemosen fremstår i dag mest som græssede enge og opdyrkede marker, som holdes i dyrkning ved hjælpe af flere aktive pumper.

I løbet af foråret og sommeren 2023 gennemføres en teknisk, biologisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal afdække mulighederne for at gennemføre et klima-lavbundsprojekt i hele moseområdet. Undersøgelsesområdet er på ca. 200 hektar.

Lodsejerne bliver inddraget i forundersøgelsen både ved fælles lodsejermøder og ved individuelle samtaler om mulighederne. En eventuel gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side.

Virkemidler for lodsejere er mulighed for erstatningsjord, salg og køb af projektjord, jordfordeling eller direkte arealkompensation i form af en engangskompensation for permanent udtagning.

Projektet finansieres af nationale midler og er med til at understøtte målet om at reducere Danmarks udledning af skadelige drivhusgasser med 70 % frem mod 2030.

Projektforløb

Kort over undersøgelsesområdet

Kontakt

Jan Søndergaard

Projektleder
Naturstyrelsen Midtsjælland