Projektområdet

Oversigtskort

Den grønne skravering viser områder, der er med i projektet.

De blå streger markerer grænserne mellem statsskovdistrikterne.

De røde streger markerer amtsgrænserne.

Numrene angiver det lokale habitatområde, som klithedeprojektet ligger i.

Klik på listen for information om et område

Habitatområder

Alle lande i EU har udpeget særlige områder, kaldet habitatområder indenfor hvilke der findes naturtyper, som kun findes få steder eller som er karakteristiske eksempler på europæisk natur.

Det europæiske net af habitatområder og fuglebeskyttelsesområder kaldes Natura 2000. Indenfor Natura 2000-områderne bevares naturtyper og vilde dyre og plantearter. Natura 2000-områderne bliver dermed en slags kerneområder, som er et væsentligt bidrag til at bevare den biologiske mangfoldighed i Europa.

Habitatudpegningen er sket på baggrund af EU's habitatdirektiv fra 1992. (Herunder naturtyper i habitatdirektivets bilag 1 med over 200 naturtyper – heraf 50 danske.)

Der er i alt udpeget 194 områder i Danmark svarende til 10.000 km2. 72% er hav. Den resterende del svarer til 6% af Danmarks landareal.

Læs mere om Natura 2000