Projektområde - Ålvand Klithede

Aalvand

Ålvand Klithede er med sine mange søer en yndet yngle- og rasteplads for mange fugle. Her yngler blandt andet trane, tinksmed og grågås. Forår og efterår raster tusindvis af kortnæbbede gæs og sædgæs.

Ålvand Klithede er EF-Fuglebeskyttelsesområde, og der er ikke adgang i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli.