Projektområde - Højsande, Læsø

Laesoe

Området er beliggende på nordkysten af Læsø. Jorden er dannet ud fra marine sedimenter dækket af flyvesand. Naturtyperne "Stabile kystklitter med urteagtig vegetation" og "Kystklitter med dværgbuskvegetation" dominerer. En næringsfattig såkaldt Lobelie sø findes også i området.

Som det fremgår af billedet var klitheden ved Højsande inden projektet i vid udstrækning groet  til i Bjergfyr og Birk.