Projektområde - Lild Strand

Lidl

Området udgøres af et åbent klitlandskab med lavninger med småsøer, hedemoser og kær. Selve Lild strandkær er en dybvandet lobeliesø, der ligger i en langstrakt lavning bag klitrækken. Klitheden er varierende med hjælmebevoksede klitter, revlinghede, klokkelynghede, og hedemoser. Den sydlige del af området består af hedebakker, enge og sumpe. Sumpområderne rummer små, lavvandede og næringsfattige søer, hvoraf nogle er delvist tilgroede med rørskov.