Projektområde - Svinkløv Klitplantage

Svinkloev

Området ligger på Svinkløvknuden, et bakket plateau med op til 50 meter høje, stejle skrænter ud mod havet og landet mod vest. Det er karakteristisk for området, at kridttidens aflejringer kan ses flere steder.

Svinklovene, som områdets markante kalk-klinter kaldes, er dannet af regnvandets erosion i det bløde skrivkridt. Den naturlige tilgroning betyder, at man ikke længere ser "svine-klovene" så tydeligt. Som en del af dette projekt sker der der en delvis rydning af vegetationen.

Foran kalkklinten er der aflejret et bælte af klitter, der beskytter kalkklinten. Bag klinten strækker Svinkløv Plantage sig ind i landet. Vest for klint- og plantagearealerne ligger Grønne Strand, der domineres af grå og hvide klitter med rigkærsvegetation i lavningerne. Stranden toner over i fugtig hede længere inde i Habitatområdet. Enkelte steder ses både gamle og nye vandfyldte ralgrave. Bundlaget i habitatområdet består af kridt , overlejret med moræneler og derpå flyvesand i tykkere eller tyndere lag. Mod nord bliver morænelaget tyndere og i eroderede slugter, kløfter og skrænter er kridtet afdækket.