Kolding Å - Vester Nebel Å

Vester Nebel Ådal ved Ferup Sø

Vester Nebel Ådal ved Ferup Sø

Omløbsstryg af Vestre Nebel Å og genopretning i Kolding Å bragte havørreden tilbage efter 90 år – projektet blev gennemført i perioden 2007 – 2010.

Kolding Å og sideløbende åer, som Vester Nebel Å, løber gennem Sydjylland og skaber det smukke landskab i Kolding Ådal. Kolding Å har sit udløb i Kolding Fjord og Lillebælt. Området er blandt andet et populært fiskested, hvor der blandt andet findes en naturlig havørredbestand og den sjældne fisk smerling.

Kolding Å og Vester Nebel Å projektet løb i perioden fra 2007 til 2010, og var en del af det større Kolding Ådal projekt, der var finansieret af den Særlige Vand- og Naturindsats, ”Miljømilliarden”. Projektet genskabte 80 ha. vådområder og 40 km uhindret åløb, der giver mulighed for migration af ørred og andre vandløbsdyr.  

Kolding Å og Vester Nebel Å projektområde.

Kolding Å og Vester Nebel Å projektområde.

Formål med projektet

I 2007 satte Naturstyrelsen og Kolding kommune i samarbejde med lokale lodsejere gang i projektet. Projektet genskaber Kolding Å’s samspil med de ånære arealer ved etablering af våde enge i ådalen. Desuden skal de fysiske forhold i vandløbet forbedres ved at fjerne opstemninger og skabe naturlig faunapassage samtidig udlægges der gydegrus til havørred.

Projektet havde 2 primære mål:

  1. Reducere udledningen af næringsstoffer til Lillebælt. Til dette formål blev der genskabt ca. 80 ha. vådområde, hvilket sikrede en reduktion af kvælstof på 8 ton kvælstof årligt.
  2. Skabe bedre levesteder for sjældne arter, heriblandt smerling, bæklampret og havørred. Der var særligt fokus på at skabe gydesteder til havørreden efter 90 år, hvor gydning har være forhindret. Dette skulle gøres ved at skabe 1025 m omløbsstryg af Vester Nebel Å rundt om Ferup Sø, og derved skabe 13 km naturlig passage for vandløbsdyr i Vester Nebel Å.

Realisering af projektet

Vester Nebel Å blev, sammen med Almind Å, i 1918 – 1920 opstemt ved Ferup Sø for at skaffe vand til Harteværkets el-produktion. Dette reducerede kraftigt vandindløbet til Kolding Å og lukkede havørrederens rute gennem å-systemet. Dette reducerede drastisk ynglesuccessen i området. For at holde liv i Ørredbestanden og det aktive lystfiskeliv i området blev der de næsten 90 år årligt sat ørredyngel ud i åen.

I 1993 lavede Vejle Amt et mindre omløbsstryg af Vester Nebel Å rundt om Ferup Sø for at give ørrederne bedre chancer for at vandre op ad åen. Dette havde dog ikke den ønskede effekt på bestanden af ørred i åen, men gav dog en positiv effekt på vandkvaliteten og mindre vandlevende dyr.

I år 2005 blev Ferup Sø udpeget som kulturmiljø for Vejle Amt, og el-produktionen ved Harteværket blev opretholdt som kulturhistorisk produktion.

I samarbejde mellem Naturstyrelsen og Kolding kommune, samt lokale lodsejere i form af Kolding Herreds Landbrugsforening blev der enighed om at lave et fuldt omløbstryg af Vester Nebel Å, samt generelt at forbedre forholdene i Kolding Å.

Da størstedelen af arealerne var (og stadig er) privat ejet var det vigtigt at lodsejerne støttede op om projektet. Der er indgået 28 vådområde aftaler, der sikrer bæredygtigt drift af vådområderne.

Øvrige interessenter i projektet var: Friluftsrådet, Kolding Sportsfiskerforening, Fonden Harteværket

Projektbeskrivelse

Efter 90 år med reduceret vandniveau i Kolding Å, skulle vandet fra Vester Nebel Å igen føres tilbage til å-systemet. Projektet havde to primære områder, hvor arbejdet blev udført: Vester Nebel Å og Kolding Å omkring Ejstrup.

Den største forbedring, der blev lavet i området, var omløbsstryget af Vester Nebel Å ved Ferup Sø. Det lille omløbsstryg, der blev gravet i 1993 blev lukket til, og der blev gravet det nye og større omløbsstryg på 1025 meter med gydegrus og sten, som blev indviet d. 20. juni 2008. I forbindelse med projektet blev der lukket for gennemløbet i jernbanedæmningen ved Troldhedestien, således at den øgede vandmængde ikke ville erodere dæmningen. Dette skabte to separate søer. Nord for jernbanedæmningen vil vandstanden bestemmes af Verster Nebel Å, der løber parallelt med denne sø. Ferup Sø Syd vil fortsat være forbundet med Donssøerne og derved bestemmes vandstanden af vandindtaget i Harteværket. Der blev etableret en ny dæmningsbro, som Vester Nebel Å nu løber under.

I det tilfælde at vandindtaget i Harteværket skulle stoppe i fremtiden, blev der lavet et 70 meter stenstryg fra omløbsstryget i Vester Nebel Å, der dog står adskilt fra søen så længe Harteværket regulerer vandstanden. Afløbet fra det store slusehus ved søen blev også lukket, og der blev gravet nye tilløb til Ferup Sø Syd.

Efter åbningen af omløbsstryget var vandtilførsel i Kolding Å næsten tilbage til samme kapacitet som før opslæmningen af Vester Nebel Å. Den øgede vandmængde påvirkede de lavt liggende engområder i Kolding ådal, hvilket genskabte flere våde enge. Derudover blev Kolding Å genslynget i strækningen fra Trudsbro til Ejstrup for at skabe et mere naturligt åløb. På samme strækning blev der lagt gydegrus og sten ud tolv forskellige steder. Formålet med dette var både at skabe gydeplads til havørreden og samtidig skabe flere og bedre levesteder for andre vandløbsdyr.

Vådområderne, der primært blev etableret omkring Ejstrup skal fremover friholdes for omlæg, gødskning, sprøjtning og beplantning.

I forbindelse med projektet blev Pælebro Dambrug opkøbt og nedlagt, og der blev skabt en faunapassage ved Hvilsted Dambrug. Dette sikrede også en bedre fri passage for vandløbsdyrene og bedre miljømæssige forhold i åen.  

Offentlig adgang

Harte Skov og Ferup Sø:

Der er otte afmærkede vandreruter med varierende længde i Harte Skov.

Det er ikke tilladt at køre i bil på skovstierne, men vandreruterne starter fra alle otte tilgængelige p-pladser i området.

Troldhedestien:

En 8 km lang rute fra Kolding til Ferup Sø langs en nedlagt jernbanestrækning. Stien starter ved Parkskolen på Fynsvej, Kolding.

Naturstien ved Ejstrup:

En 1,2 kn natursti langs Kolding Å. Turen starter ved parkeringspladens ved siden af Ejstrupvej 10 og slutter ved sammenløbet af Vester Nebel Å og Åkær Å til Kolding Å. Denne tur giver gode mugligheder for at se genslyngning af åen.

Handicap adgang:

De fleste af større skovveje og Troldhedestien kan under normale vejrforhold klares i kørestol eller af gangbesværede. Alle andre ruter langs Vester Nebel Ådal er ikke egnet.

Hundeskov ved Harte Skov:

Ved Harte Skov og tæt på motorvejsrastepladsen, Harte N ved Esbjergmotorvejen i vestgående retning, er der adgang til en indhegnet hundeskov. Brug af hundeskoven kræver, at man har kontrol over sin hund og viser hensyn til andre gæster og dyr i skoven.

Ridning i skoven:

Det er kun tilladt at ride langs skovevejene eller langs den nedlagte jernbane Troldhedestien. Biler har ikke adgang til disse områder.

På cykeltur:

Det er tilladt at cykle på skovvejene, langs Troldhedestien og Hartesløjfen, men ikke på mindre vandrestier eller på skovbunden og skrænterne.

Der er gode forhold for at fiske i området. Det er tilladt at fiske i Ferup Sø med statsligt fisketegn, i Stallerup Sø og Vester Nebel Å kræver det både statsligt fisketegn og fiskekort udstedt af Kolding Sportsfiskerforening. Dagskort er tilgængelige og skal købes til henholdsvis Kolding Å og Harte-Dons søer.

Ved Ferup Sø finde der 3 shelter med plads til 20 personer, hvor der er adgang til bålplads og primitivt muldtoilet. Ud over disse sheltere, kan der bookes overnatning i shelters gennem Harteværket og Landbomuseet Kolding.

Der er to primitive teltpladser én med udsigt over Vester Nebel Ådal og én med udsigt over Stallerup Sø.

Aktiviteter og arrangementer i Harte Skov er velkomne. Aktiviteter, der kan påvirke andre mennesker eller naturen kræver en tilladelse, der skal søges mindst 14 dage før.

I området findes der også to museer, som kan besøges.

Oplevelsescenteret Harteværket har fokus på områdets og værkets historie, samt gennem leg lære om energien i vand. Centeret giver også mulighed for kanoudlejning og shelterudlejning.

Landbomuseet Kolding giver indblik i landbrugshistorien og livet på landet for 100 år siden. Museet har også grillhytte med indbygget shelter med plads til 20 personer, der kan bookes (Betaling for brug).

Dokument arkiv

Kontakt

Naturstyrelsen Trekantsområdet

Obfuscated Email

7254 3585

Projekt type Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsats område Lillebælt
Periode 2007 - 2010
Projekt areal 80 ha
Økonomi 6,5 mio. Kr.

Projektleder

Carsten Ørnsholt