Lavbundsprojekt Bjergby Enge og Toftholm

Naturstyrelsen Vestsjælland udfører i perioden marts til november 2018 en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal undersøge muligheden for at etablere et lavbundsprojekt ved Bjergby Enge og Toftholm i Holbæk Kommune. Forundersøgelsen finansieres med midler fra EU’s Landdistriktsprogram.

Kobbel Å set fra det østlige hjørne af delområde nord, med kig mod syd. Naturstyrelsen, oktober 2017.

Projekttype

Lavbundsprojekt under EU's
Landistriktsprogram

Forundersøgelse

Periode Marts - november 2018
Areal 90 ha
Økonomi 394.604 kr.

Projektbeskrivelse

Formålet med lavbundsprojekter er at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser, reducere udledningen af kvælstof til kystvande og genskabe eller forbedre naturen. Dette gøres ved en ekstensivering af driften af landbrugsjorder og en ændring af de hydrologiske forhold, hvor muligt.

Undersøgelsesområdet Bjergby Enge og Toftholm er beliggende i Holbæk Kommune og består af 2 delområder, som begge ligger ved Kobbel Å, der afvander til Isefjorden. I slutningen af 1800-tallet udgjorde størstedelen af undersøgelsesområdet enge og moser med tørveskær. Senere er store dele af området drænet og inddraget i omdrift.

Undersøgelsesområdet er på 90 ha og ses på nedenstående kort.

Forundersøgelsen af et muligt lavbundsprojekt ved Bjergby Enge og Toftholm gennemføres i samarbejde med eksterne konsulenter, og består af en teknisk-biologisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den teknisk-biologiske forundersøgelse skal beskrive de eksisterende forhold og herudfra opstille scenarier for mulig etablering af et lavbundsprojekt, herunder hvilke anlægsarbejder der skal udføres, for at opnå den størst mulige reduktion af CO2. Det er en forudsætning i forundersøgelsen og ved en eventuel realisering af et projekt, at arealer udenfor projektområdet ikke påvirkes. Risikoen for frigivelse af fosfor undersøges også.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal beskrive de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til realisering af et lavbundsprojekt. Resultatet af forundersøgelsen vi blive fremlagt på et møde med de berørte lodsejere, og rapporterne vil blive lagt her på hjemmesiden, når de er klar.

Nyheder

Projektforløb

  • Marts: Projektopstart for den teknisk-biologiske forundersøgelse
  • April-maj: Feltarbejde, beregninger, projektskitse mv.
  • Juni: Ejendomsmæssig forundersøgelse
  • August-september: Databearbejdning, rapportudkast mv.
  • Oktober: Lodsejermøde
  • November: Endelig afrapportering

Kort over projektområdet

Øverst i venstre hjørne ses den geografiske placering af Bjergby Enge og Toftholm, der ligger ved Kobbel Å i Holbæk Kommune.

I nederste venstre hjørne ses et historisk kort fra 1870, hvoraf fremgår at størstedelen af undersøgelsesområdet var eng og mose, og at der har været gravet tørv i området.

Det store billede til højre viser afgrænsningen af undersøgelsesområdets 2 delområder med rød streg på luftfoto fra foråret 2017.

Dokumentarkiv

Kontakt

Berit Land Nielsen (orlov)

Forstfuldmægtig
Naturstyrelsen Vestsjælland

Morten Elling

Forstfuldmægtig
Naturstyrelsen Vestsjælland

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Du kan læse mere om Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne her.

undefined

Hvor andet ikke er angivet, er billeder på siden fra colourbox.com 

Sender du os en e-mail, vil den blive gemt i vores digitale sagsbehandlingssystem. Læs mere