Lavbundsprojekt Burkal

Naturstyrelsen Sønderjylland får i perioden oktober 2017 til december 2018 udarbejdet en teknisk og ejedomsmæssig forundersøgelse, som skal kortlægge muligheden for, at etablere et lavbundsprojekt på 250 ha ved Burkal med midler fra EU’s Landdistriktsprogram.

Projekttype Lavbundsprojekt under EU's Landdistriktsprogram
Periode

13. juli 2017 - 23. juni 2019

Projektareal 250 ha
Økonomi

438.650 kr.

 

Projektbeskrivelse

Projektets overordnede formål er en reduktion af udledning af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder ved ophør af dyrkning og sløjfning af dræn og grøfter, og genskabe områdets naturlige hydrologi og dermed dets økologiske funktion.

Ved vandmætning af jorderne opstår der iltfattige forhold, som betyder, at nedbrydningen af jordbundens indhold af tørv forhindres eller forsinkes og der dermed frigives mindre eller ingen CO2.

Projektet bidrager til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed ved at understøtte den naturlige hydrologi i ådalen, som i dag består af engområder, beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. I dette konkrete tilfælde er der tale om lave arealer og enge i ådalen omkring Grønå, Lillestrøm og Gammelå.

Forundersøgelsen skal klarlægge, hvor stor reduktionen af CO2-ækvivalenter pr/ha/år vil være, hvis der bliver gennemført et lavbundsprojekt, samt hvilke anlægsarbejder der skal udføres for at opnå den størst mulige reduktion af CO2 uden påvirkning af arealer udenfor projektområdet. Samtidig skal det sikres, at projektet ikke påvirker den eksisterende natur på en negativ måde. Det forventes at reduktionen vil ligge på ca. 18 tons CO2-ækv. pr/ha/år. Udover lavbundskortet (Tørv2010) vil der blive suppleret med jordprøver de steder, hvor der ikke er udpeget, at jorden indeholder mindst 12% organisk kulstof. Herudover vil der blive indsamlet prøver, som skal bestemme risikoen for frigivelse af fosfor. Projektet afvander til hovedvandopland 1.10 Vadehavet, delvandopland Lister Dyb, Vidå-Kruså delen (nr. 111).

Projektforløb

Oktober 2017

  • Der blev indgået kontrakt med ATKINS A/S om gennemførelse af den tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelse.
  • Udtagning af jordprøver. Udføres af Atkins, tlf.: 52 51 98 49

Juli 2017

  • Der blev givet tilsagn om tilskud til Burkal Lavbundsprojekt.

Maj 2017

  • Der blev ansøgt om tilskud til forundersøgelse af lavbundsprojekt ved Burkal.
  • Lodsejermøde afholdt på Saksborg Kro - se program og referat i dokumentarkiv
  • Ejendomsmæssig forundersøgelse gennemført i juni 2018
  • Teknisk forundersøgelse gennemført i juli 2018 – se teknisk undersøgelse i dokumentarkiv

%MCEPASTEBIN%

  • Nyhedsbrev til lodsejer udsendt – se brev i dokumentarkiv

Der er indsendt ansøgning om realisering i 2020 på baggrund af den tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelse. Se den tekniske forundersøgelse og nyhedsbrev om ansøgningen i dokumentarkivet.

Kort over Undersøgelsesområdet

Dokumentarkiv

Kontakt

Rune Juelsborg Karsten

Projektleder
Naturstyrelsen Sønderjylland

Marc Hammer Holck

Projektmedarbejder
Naturstyrelsen Trekantsområdet

Annette S. Jacobsen

Projektleder (forundersøgelse)
Naturstyrelsen