Tybjerggård og Førslevgård lavbundsprojekt

Naturstyrelsen Storstrøm gennemførte i 2018 en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse af lavbundsprojektet Førslevgaard Gods og Tybjerggård. Projektet er i virkeligheden to projektområder, som begge afvander til Karrebæk Fjord, hvor der er givet et samlet tilsagn fra EU’s Landdistriktsprogram til forundersøgelsen.

 

Projekttype Lavbundsprojekt under EU’s Landdistriktsprogram
Periode marts 2018- januar 2019
Samarbejdspartnere  -
Økonomi  194.000 kr.

Projektbeskrivelse

Der er tale om en lodsejer for hvert af projektområderne. De har en positiv interesse i muligheden for at realisere arealerne under ordningen lavbund. Projektets overordnede formål er at reducere CO2 emissionen fra kulstofrige jorder og samtidig fjerne kvælstof fra drænvand, så N-udvaskningen til Karrebæk Fjord reduceres. I begge projekter skal afpumpning af arealer stoppes og tilledning af drænvand vil blive reduceret for NO3 gennem bakteriel omsætning af kvælstofforbindelser.

Da arealerne ikke er indtegnet på Tørv-10 kortet er der udtaget jordbundsanalyser til fastlæggelse af CO2-indholdet i projektjorden. Begge arealer levede op til kravet om mindst 12% CO2 i  min. 75% af arealet.

Forundersøgelsen blev gennemført i perioden marts 2018 – januar 2019.

Forundersøgelsens resultat

Da jorden vandmættes vil nedbrydning af kulstofrig jord blive kraftigt reduceret og dermed tilsvarende CO2- emissionen.

I Nedenstående tabel er anført de vigtigste resultater, hvis projektet samlet set bliver gennemført.

Begge lodsejere har tilkendegivet, at de ønsker at gå videre med projektet med henblik på gennemførelse.

Nyheder

Projektforløb

Projektet er lavet i 2018 og afsluttet januar 2019.

Kort over projektområdet

Førslevgaard Gods

Tybjerggård

Dokumentarkiv

Kontakt

Jørgen Sandby Nielsen

Specialkonsulent
Storstrøm