Lavbundsprojekt ved Gammelgård Sø

Naturstyrelsen Søhøjlandet har fået udarbejdet en teknisk og ejedomsmæssig forundersøgelse, som kortlægger muligheden for at etablere et lavbundsprojekt i pumpelaget Gammelgård Sø i Skanderborg kommune. Forundersøgelsen viste, at det teknisk og økonomisk er muligt at genetablere Gammelgård Sø, men at der ved etablering af søen vil være risiko for frivivelse af fosfor til de nedstrøms beliggende fosforfølsomme søer. Indtil der kan findes en løsning på at nedbringe risikoen, er realiseringen af projektet sat i bero. 

Gammelgård Sø december 2015. En droneoverflyvning viser udbredelsen af vintersøen når pumpen er slukket. (foto: Naturstyrelsen). Dronefilmen kan findes i dokumentarkivet nederst på siden.

Projekttype Statsligt Lavbundsprojekt
Periode August 2015 - August 2016
Projektareal Ca. 44 ha
Økonomi

Forundersøgelser 
ca. 230.000 kr.

 

Projektbeskrivelse

Formål:
Den tekniske forundersøgelse har til formål at belyse de tekniske og miljømæssige konsekvenser ved gennemførelse af et lavbundsprojekt i Gammelgård Sø, og skal sammen med den ejendomsmæssige forundersøgelse danne grundlag for en vurdering om, hvorvidt projektet kan realiseres under de gældende økonomiske rammer for lavbundsprojekter.

Resumé:
Projektområdet er beliggende i det kuperede istidslandskab mellem Søballe og Galten, og består af et afvandet søområde (Gammelgård Sø). Området er afvandet ved hjælp af en pumpe, der er forbundet med en række drænkanaler. Vandet pumpes fra området til Knud Å, der løber til Veng Sø og Ravnsø. Projektområdet udgør 43,79 ha og består af græsarealer, omdriftsarealer og naturarealer. 

For at skabe naturlig hydrologi i området er det nødvendigt med et ophør med pumpeafvandingen af området. Projektforslaget omfatter nedlægning af den nuværende pumpedrift, tildækning af grøfter, samt omlægning af dræn og etablering af fordelerrender. Dermed vil en stor del af den oprindelige Gammelgård Sø blive genskabt. På baggrund af vandløbsmodelleringen og ud fra hensynet til naturværdier, etableres en overløbskant i kote 23,67 m. Overløbskanten skal sikre overløb fra søen, når vandstanden overstiger den fastsatte kote, samt medvirke til at tilbageholde vand i sommerhalvåret. 

Den samlede beregnede klimaeffekt ved gennemførelse af projektforslaget er beregnet til 719,3 tons CO2-ækv./år, hvilket svarer til en arealarealspecifik reduktion på 16,4 ton CO2-ækv./ha/år. Projektet opfylder dermed kravet i bekendtgørelsen, hvor projekter under lavbundsordningen som minimum skal medføre en klimaeffekt på 13 ton CO2-ækv./ha/år. 

Forundersøgelsen viste, at det ikke kunne afvises at en genetablering af Gammelgård sø ville kunne medføre en merudledning af fosfor ud af området, hvilket potientielt ville kunne påvirke miljøtilstanden i de nedstrøms beliggende søer Veng Sø og Ravn Sø. Indtil der kan findes en løsning på at nedbringe risikoen for merudledning af fosfor, er realiseringen af projektet sat i bero.

Projektforløb

Forår 2016: Teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse afsluttes.

Forår 2016: Lodsejermøde med præsentation af forunderrsøgelsens resultater

Forår 2016: Afslag på gennemførelse af lavbundsprojektet.

Sommer 2016: Projektet sættes i bero til der er en afklaring af fosforproblematikken i projektet.

 

 

Forår 2015: Ansøgning om midler til forundersøgelser

Sommer 2015: Opstartsmøde med lodsejere og konsulent

Efterår 2015: Udtagning af jordprøver samt opmålinger i området

Efterår 2015: Lodsejerinterviews

Vinter 2015: Udarbejdelse af teknisk samt ejendomsmæssig forundersøgelse

Kort over projektområdet

Området er et privatejet pumpelag mellem Galten og Søballe i Skanderborg kommune.

Flyfoto fra 1954, hvor omfanget af kanaler og grøfter i området tydeligt ses. Størstedelen af grøfterne eksisterer stadig i dag.

I den tilstødende Storring Præstegårds Skov ligger en vandresti, som passerer langs den østlige grænse af området.

Dokumentarkiv

Kontakt

Anne Gro Thomsen

Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet

Søren Hald

Skovrider
Naturstyrelsen Søhøjlandet