Lavbundsprojekt i Nørreådalen ved Kvorning

Der er i Viborg Kommune udvalgt et nyt muligt lavbundsprojekt, som ligger i vandoplandet Randers Fjord i Nørre Ådalen ved Kvorning. Det væsentligste kriterium for udvælgelsen har været jordens indhold af organisk stof og dermed mulig CO2 tilbageholdelse, der er hovedformålet med et lavbundsprojekt. Projektet vil også bidrage til kvælstof reduktion og øge og sammenbinde naturen i området.

Projekttype Lavbundsprojekt
Periode 20. januar 2020 - 19. februar 2022
Projektareal 444 ha

Økonomi - 

forundersøgelse

kr. 912.872

Projektbeskrivelse

Dette mulige lavbundsprojekt ligger ud til den østlige ende af Nørreå, syd for Kvorning og Mollerup, ca. midt mellem Randers og Viborg. Området ligger inden for Natura 2000 område nr. 30 Nørre Ådal. Projekttiltag vil være at skabe naturlig hydrologi ved at afbryde grøfter og dræn samt om muligt at hæve og genslynge mindre tilløb i området. Der skal ikke foretages ændringer af selve Nørreåen i projektet.

Projektet har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til en mulig gennemførelse af lavbundsprojekt Nørreådalen ved Kvorning, herunder en vurdering af de tekniske og ejendomsmæssige forhold, samt en vurdering af muligheden for at opnå de myndighedstilladelser, der måtte være nødvendige for en gennemførelse af lavbundsprojektet.

Forundersøgelsens projektareal er 444 ha, heraf er 323 ha beliggende på kulstofrige lavbundsjorder med mindst 12 % organisk kulstof, svarende til ca. 73 % af projektarealet. Det forventes, at %-andelen af projektarealet beliggende på kulstofrige lavbundsjorder med mindst 12 % organisk kulstof i kraft af forundersøgelsen dokumenteres at udgøre i størrelsesordenen 75 %, der er minimumskrav. Den forventede drivhusgasreduktion er i alt 7.430 ton CO2-ækvivalent/år, svarende til 21 ton CO2-ækvivalent/ha/år.

Den forventede kvælstofreduktion er 17.760 kg N/år, svarende til 40 kg N/ha/år.

Projektet afvander til hovedvandopland 1.5 Randers Fjord.

Nyheder

Projektforløb

  • April-juni: Dataindsamling, jordprøver og opmåling.
  • Maj-sep.: Modelopsætning, beregninger, projektudarbejdelse og konsekvensvurderinger mv.
  • Sep-okt.: Lodsejerinterviews.
  • Okt-nov.: Udarbejdelse af ejendomsmæssig forundersøgelse og tekniske forundersøgelse. 
  • Ansøge Landbrugsstyrelsen om realisering.
  • Hvis bevilling til realisering, igangsættes jordfordeling og myndighedsbehandling og detailprojektering.
  • April:  Fremlæggelse af den færdige forundersøgelse for de berørte lodsejere og beslutning om der er grundlag for at søge om realisering af hele eller dele af forundersøgelsesområdet.
  • Etablering af projektet.

Kort over projektområdet

Kortbeskrivelse

Projektområde markeret med rødt. 

Dokumentarkiv

Kontakt

Martin Nissen Nørgård

Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland