Ørnefenner lavbundsprojekt i St. Vildmose - forundersøgelse

I den nord vestlige del af St. Vildmose ligger Ørnefenner, der primært ejes af Naturstyrelsen. Arealerne ligger i Brønderslev Kommune. Forundersøgelsen skal afdække om arealerne har et potentiale for tilbageholdelse af CO2 og sammenbinde naturen i området.

Projekttype

Lavbundsprojekt, under ordningen 
Kvælstof- og fosforvådområder og lavbundsprojekter

Periode 5. maj 2022 - 4. maj 2024
Projektareal 566 ha

Økonomi 

885.050 kr. til forundersøgelser

Projektbeskrivelse

Den 5. maj 2022 fik Naturstyrelsen tilskud til forundersøgelser af et lavbundsprojekt i Ørnefenner i St. Vildmose. Tilskuddet er fra Landbrugsstyrelsen under ordningen Kvælstof- og fosforvådområder og lavbundsprojekter.

Projektet har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til en mulig gennemførelse af lavbundsprojekt Ørnefenner, herunder en vurdering af de tekniske og ejendomsmæssige forhold, samt en vurdering af muligheden for at opnå de myndighedstilladelser, der måtte være nødvendige for en gennemførelse af lavbundsprojektet.

Forundersøgelsens projektareal er 566 ha, heraf er hele arealet beliggende på kulstofrige lavbundsjorder med mindst 6 % organisk kulstof. Den foreløbige forventede drivhusgasreduktion er i alt 11.465 ton CO2-ækvivalent/år, svarende til 20 ton CO2-ækvivalent/ha/år.

Den forventede kvælstofreduktion er 11.300 kg N/år, svarende til 20 kg N/ha/år.

Samarbejde

Naturstyrelsen, Jammerbugt og Brønderslev kommuner deltager i samarbejde med Pindstrup Mosebrug A/S og i det tværnationale projekt CANAPE finansieret af EU’s Interreg-program. Projektets mål er at kortlægge muligheder for udvikling af Store Vildmose i et samspil mellem 1) natur & klima, 2) erhverv og 3) turisme. Et led i projektet er at få ideer til, hvordan området om 20, 30, 50 år kan tænkes at udvikle sig. Det sker i samarbejde med et rådgivende udvalg bestående af lodsejere, NGO’er og interessenter i Store Vildmose. Den øvrige offentlighed har tillige været hørt i forbindelse med en idefase i foråret 2018 og resultater af arbejdet vil ved projektets afslutning igen blive præsenteret ved et offentligt møde.

COWI A/S har været hyret ind som konsulent og har i deres arbejde beskrevet tiltag og løsningsforslag for opnåelse af højere naturværdier og øget klima-effekt i delområder i Store Vildmose. Rapporterne konkluderer, at der er meget store potentialer for tilbageholdelse af CO2 på græsfennerne (Ørnefenner og Ringfenner) og at disse områder bør indstilles til en realisering som lavbundsprojekter.

Læs mere om Interreg CANAPÉ

Projektforløb

September Forundersøgelse igangsat.

August: Forundersøgelse afsluttet

Aug-dec 2023: Lodsejerforhandling, detailprojektering og myndighedsbehandling 

August - oktober etablering etape 1.

August - oktober Etablering etape 2.

Nyheder

Kort over projektområdet

Oversigtskort, projektområdet markeret med rødt

Kortbeskrivelse

Projektområde markeret med rødt. 

Dokumentarkiv

Kontakt

Martin Nissen Nørgård

Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland