Kongsvad Mølleå Enge lavbundsprojekt - forundersøgelse

Naturstyrelsen Himmerland har i perioden august 2020 – januar 2023 iværksat en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse af mulighederne for at gennemføre et lavbundsprojekt i et undersøgelsesområde på ca. 46 ha i Kongsvad Mølleå Enge i Skals Ådalen, som løber til Hjarbæk Fjord. (Mariagerfjord kommune).

Projekttype Lavbundsprojekt - forundersøgelse
Periode August 2020 - januar 2023

Forundersøgelses-

område

46,48 ha

Økonomi - 

forundersøgelse

kr. 299.091 til forundersøgelse

Projektbeskrivelse

Vi planlægger et potentiel lavbundsprojekt på begge sider af Kongsvad Mølleå, der flyder mellem Sdr. Onsild St. by og Handest og har tilløb til Skals Å. Det område, vi har undersøgt, påvirker 3 ejendomme og omfatter 46,5 hektar, hovedsageligt dyrket landbrugsjord, som drænes via grøfter og dræn.

Størstedelen af forundersøgelsesområdet er beliggende inden for Natura 2000 og er for 90,5% vedkommende karakteriseret som humusjorde med et tørveindhold over 6%.

Lavbundsprojekter sigter mod at reducere klimagasser ved at fjerne kulstofrige lavbundsjorder (tørvejord) fra landbrugsmæssig drift og genoprette naturlige grundvandsniveauer. Vi vil stoppe al afvanding i form af dræn, grøfter og pumper for at øge jordens fugtighed og stoppe nedbrydningen af tørvejorden.

Ved at gøre dette vil vi også forbedre naturforholdene i projektområdet, hvoraf en betydelig del er udpeget som Natura 2000-område. Samtidig vil ophør af dyrkning reducere tabet af kvælstof til vandmiljøet til gavn for Hjarbæk Fjord.

Nyheder

Projektforløb

Dokumentarkiv

Det rådgivende ingeniørfirma EnviDan har, som rådgiver for Naturstyrelsen Himmerland udført en teknisk forundersøgelse. Formålet er at undersøge mulighederne for at realisere et lavbundsprojekt, hvor der opnås tilstrækkelig reduktion af tab af CO2 (klimagasser) til atmosfæren, samtidigt med at der sker en forbedring af naturindholdet i området.

Rådgiver har på grundlag af besigtigelser i området og indmåling af terræn, grøfter og drænløb beregnet effekten, hvis afvandingen ophører gennem blokering af grøfter samt afbrydelse af dræn.

Rådgiver har endvidere foretaget en registrering af forekommende naturarealer og en vurdering af påvirkningen ved etablering af et lavbundsprojekt.

Alle lodsejere i forundersøgelsesområdet er gennem interview blevet spurgt om deres holdning til det foreløbige projektforslag og deres ønsker til kompensation (jordfordeling, salg med forkøbsret eller tilskud) ved eventuel deltagelse i projektet. Resultatet af interviewrunden viste, at der er en overvejende positiv interesse blandt lodsejerne for at gå videre og forsøge at realisere projektet.

Etablering af et lavbundsprojekt er baseret på frivillighed fra lodsejerside, og projektet vil derfor ikke kunne realiseres, før der er indgået aftaler med samtlige lodsejere, der bliver berørt at det endelige projekt.

Den teknisk-biologiske forundersøgelse har vist, at der er grundlag for at realisere et lavbundsprojekt på 32,7 ha.

Projektgrænsen er fastlagt ud fra de hensyn, der skal tages i projektet, herunder at undgå påvirkninger på matrikler, hvor der f.eks. er særlige naturhensyn eller lodsejerne, der på forhånd ikke har ønsket at medvirke i projektet.

Projekttiltagene omfatter følgende tiltag i projektområdet, der fremgår af nedenstående figur.

  • Sløjfning af dræn og grøfter
  • Vandstanden hæves i den resterende centrale grøft syd for banen og ledes ud på terræn
  • Afledning af vand fra grøft langs jernbanedige via fast rør til Kongsvad Mølleå
  • Drænvand fra den øvre del af banegrøft ledes til terrænnær grøft
  • Hævning af markvej
  • Omlægning af rørbro
  • Afværgegrøft mod vest
  • Drænsøgning og sløjfning langs Skals Å

Kort over undersøgelsesområde Kongsvad Mølleå Enge

Gennemførelse af det samlede projekt vil resultere i en klimaeffekt med samlet CO2 tilbageholdelse på 343 tons CO2 ækvivalenter, svarende til 10 tons pr. ha. projektområde. Dermed opfylder projektet kravene til effektivitet i den nationale støtteordning til realisering af Klima-Lavbundsprojekter.

Ekstensiveringen af landbrugsdriften vil medføre en reduktion i tabet af kvælstof til Hjarbæk Fjord via Skals Å på ca. 1,3 ton N/år svarende til ca. 41 kg N pr. ha projektområde pr. år. Der er risiko for tab af fosfor til vandmiljøet i de første år efter realisering af projektet. Rådgiver i forundersøgelsen har vurderet, at der vil være risiko for et midlertidigt tab af fosfor, men at projektet samlet set vil gavne Hjarbæk Fjord.

Projektområdet er en del af det internationale naturbeskyttelsesområde, Natura 2000. Ophør af landbrugsdrift og mere naturlige afvandingsforhold i området vil på sigt føre til en forøgelse af naturindholdet og en mulighed for, at der opstår flere områder med sjældne habitatnaturtyper som ”rigkær”. Endvidere vil projektet forbedre levevilkårene for især engfugle og vandfugle.

Kort over undersøgelsesområdet

Kort over undersøgelsesområdet Kongsvad Mølleå Enge

Den lilla polygon angiver undersøgelsesområdet

Kontakt

Kjeld Lundager Jørgensen

Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland