Jerup, Kragskovhede lavbundsprojekt - forundersøgelse

Forundersøgelsen er gennemført i perioden juni 2021 – August 2022.

Naturstyrelsen Himmerland har gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at gennemføre et lavbundsprojekt i et undersøgelsesområde på i alt 70 ha. ved Jerup, Kragskovhede (Frederikshavn Kommune). Undersøgelserne blev finansieret af EU's landdistriktsprogram.

Projekttype Lavbundsprojekt - forundersøgelse
Periode Juni 2021 – juni 2022
Undersøgelsesområde 70 ha

Økonomi

Undersøgelsesområde

227.700 kr.

Projektbeskrivelse

Undersøgelsesområdet

Det potentielle lavbundsprojekt er beliggende ved Jerup Hede og Råbjerg Mose vest for Jerup. Forundersøgelsesområdet omfatter i alt 70 ha fordelt på to delområder og berører kun én enkelt lodsejer. De to delområder ligger begge indenfor natura2000 område nr. 3 – Jerup hede, Råbjerg og Tolshave Mose. Undersøgelsesområdet ligger i det største sammenhængende rimme-doppe landskab i Danmark. Rimme (forhøjninger) – doppe (lavninger) strukturer dannes i forbindelse med bølgeprocesser på relativt lavt vand (i marint forland) og svarer til sandrevler. Strukturerne er dannet efter sidste istid i takt med, at landet hævede sig efter isens tilbagetrækning. I de lavereliggende dopper er der med tiden dannet tørv.   

Undersøgelsesområdet består i overvejende grad af humusholdige jorde med en mindre del sandjorde. Størstedelen af arealerne ligger hen i omdrift og græs, og der forekommer enkelte §3-beskyttede arealer indenfor området.

Undersøgelsesområdet er desuden beliggende i hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat (Ålbæk Bugt), Skagerrak, og er således en del af Vandområdedistrikt 1, Jylland og Fyn.

Kragskovhede lavbundsprojekt undersøgelsesområde

De røde polygoner angiver undersøgelsesområdet 

Formål

Formålet med lavbundsprojekter er at mindske tabet af klimagasser til atmosfæren. Det sker ved at tage kulstofrige lavbundsjorder ud af landbrugsmæssig drift og genskabe en naturlig grundvandsstand i området. Når jordbearbejdningen ophører og dræn og grøfter afbrydes, bliver jordbunden vådere, hvorved nedbrydningen af jordens kulstof og udledningen af klimagasser bremses.

Ekstensiveringen af landbrugsdriften og genskabelse af naturlige hydrologiske forhold vil samtidig forbedre naturforholdene i projektområdet, hvoraf en betydelig del er udpeget som Natura 2000 område.

Forundersøgelsen skulle afdække, hvorvidt og hvordan det var muligt at gennemføre et lavbundsprojekt i nærmere afgrænset projektområde.

Projektforløb

Naturstyrelsen Himmerland drøftede projektmuligheder med områdets ene lodsejer – Kragskovhed Fængsel i sommeren/efteråret 2020, som var positivt indstillet over for projektidéen.

I juni 2021 fik Naturstyrelsen Himmerland tilskud til at igangsætte en teknisk forundersøgelse, som skulle kortlægge mulighederne for et lavbundsprojekt i Kragskovhede ved Jerup. Tilskuddet er fra Landbrugsstyrelsens lavbundsordning, som er en del af det danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

De gennemførte forundersøgelser ved Kragskovhede viser, at det er muligt at gennemføre et projekt, der lever op til samtlige af kravene i BEK nr. 236 af 15/02/2022 Bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og lavbundsprojekter.

Det oprindelige undersøgelsesområde består af to delområder, som er beliggende ved Jerup Hede og Råbjerg Mose, og er i alt ca. 70 ha. Projektområdet er blevet udvidet til at indeholde det lille udyrkede moseområde mod vest i det delområde 1 samt arealer som påvirkes afvandingsmæssigt. Efter udvidelsen er projektområdet 81 ha.

Kragskovhede lavbundsprojekt oprindeligt undersøgelsesområde

Det gule areal angiver det oprindelige undersøgelsesområde. Det røde polygon angiver det endelige projektområde på 81 ha

Der er estimeret en samlet CO2-reduktion på 1.305 tons CO2-ækvivalenter/år, hvilket vil sige 16 tons CO2-ækvivalenter/år/ha. Ekstensiveringen af landbrugsdriften i projektområdet samt de projekterede tiltag er beregnet til at have en samlet kvælstofreduktion på 2.315 kg. Dette svarer til 29 kg N/ha.

Der blev i forbindelse med forundersøgelsen taget 47 jordprøver, med henblik på at foretage en vurdering af risikoen for fosforfrigivelse fra området. Der er beregnet en samlet fosforpulje i projektområdet på 28.602 kg. Eftersom der ikke vil være et afløb fra projektområdet, forventes projektet ikke at medføre en forøget fosforfrigivelse fra projektområdet.

Projektet vil ikke påvirke de værdifulde naturarealer negativt. Derimod må det forventes, at der forekommer en mere varieret og dynamisk natur som følge af, at hydrologien bliver mere naturlig.

Landskabeligt resulterer projektet i vådere og mere varierede forhold. Det i dag drænede og grøftede område vil blive genetableret sådan, at hydrologien bliver udelukkende grundvandsstyret; dermed vil der fremadrettet opstå flere våde områder. Blandingen af våde og tørre områder er netop det, der er unikt for området, da det fremmer udvikling af lynghede på forhøjninger og mose i lavninger, som er kendetegnende for det oprindelige rimme-doppe landskab.

Ved gennemførelse af lavbundsprojektet lægges op til at grøfter og dræn sløjfes, hvorved den naturlige grundvandspåvirkning forventes at indtræffe. Samtidig ligger området som en del af Natura2000 område H3. Ved gennemførelse af projektet vil projektarealerne komme til at hænge hydrologisk og naturmæssigt direkte sammen med de tilstødende naturarealer. Derved skabes et endnu større sammenhængende naturområde.

Kort over projektområdet

Kontakt

Birgitte Palle

Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland