Kragskovhede lavbundsprojekt - realisering

Naturstyrelsen Himmerland har i 2022 fået tilsagn til realisering af lavbundsprojekt Kragskovhede i perioden 2022 til 2026 på baggrund af en teknisk forundersøgelse.

Projektet realiseres med midler fra EU´s Landdistriktsprogram.

Projekttype Lavbundsprojekt

Projekttype

 

Forunder-

søgelse

Realisering

 

Periode

Juni 2021 –

juni 2022

August 2022 -

august 2026

Areal

70 ha 80,97 ha

Økonomi

227.700 kr. 2.157.576 kr.

Projektbeskrivelse

Kragskovhede lavbundsprojekt er beliggende ved Jerup Hede og Råbjerg Mose vest for Jerup. På baggrund af en forundersøgelse med et undersøgelsesområde på ca. 70 ha, er der afgrænset et projektområde på i alt 80,97 ha fordelt på to delområder. De to delområder ligger begge indenfor Natura2000 område nr. 3 – Jerup hede, Råbjerg og Tolshave Mose. Projektområdet ligger i det største sammenhængende rimme-doppe landskab i Danmark. Rimme (forhøjninger) – doppe (lavninger) strukturer dannes i forbindelse med bølgeprocesser på relativt lavt vand (i marint forland) og svarer til sandrevler. Strukturerne er dannet efter sidste istid i takt med, at landet hævede sig efter isens tilbagetrækning. I de lavereliggende dopper er der med tiden dannet tørv.   

Projektområdet består i overvejende grad af humusholdige jorde med en mindre del sandjorde. Størstedelen af arealerne ligger hen i omdrift og græs, og der forekommer enkelte §3-beskyttede arealer indenfor området.

I projektområdet sløjfes grøfter og dræn, hvorved den naturlige grundvandspåvirkning forventes at indtræffe. Dette bidrager til at skabe iltfattige forhold, som betyder, at nedbrydningen af jordbundens indhold af tørv forhindres/forsinkes eller opbygges på ny. Eftersom projektområdet oprindeligt var kendetegnet ved et bølget terræn pga. rimme-doppe strukturerne vil det i projektet bliver tilsigtet at grøfterne opfyldes ”jævnt”, dvs. at grøfterne på delstrækninger overfyldes, og på andre strækninger underfyldes, for at genetablere indtrykket af et ujævnt terræn.

Samtidig ligger området som en del af Natura2000 område H3. Ved gennemførelse af projektet vil projektarealerne komme til at hænge hydrologisk og naturmæssigt direkte sammen med de tilstødende naturarealer. Derved skabes et endnu større sammenhængende naturområde. Projektområdet berører kun én enkelt lodsejer. 

Projektet vurderes til at reducere udledningen af drivhusgasser med i alt 1.305 ton CO2-ækv./år, svarende til 16 ton CO2-ækv./ha/år. Projektområdet er beliggende i hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat (Ålbæk Bugt), Skagerrak, og er således en del af Vandområdedistrikt 1, Jylland og Fyn. Den forventede kvælstofreduktion er i alt 2.315 kg N/år, svarende til 29 kg N/ha/år.

 Kragskovhede projektområde

Den røde polygon angiver projektområdet.

Projektforløb

Februar

  • Realisering af lavbundsprojekt Kragskovhede igangsættes.

Juni

  • Forundersøgelsen gennemført og viser, at det er muligt at gennemføre et projekt, der lever op til samtlige af kravene i BEK nr. 236 af 15/02/2022 Bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og lavbundsprojekter. Se teknisk rapport og bilag i dokumentarkiv
  • Lodsejer orienteres om resultatet af forundersøgelsen.

August

  • Der indsendes ansøgning om tilskud til realisering af lavbundsprojektet.

November

  •  Der opnås tilsagn til realisering af Kragskovhede lavbundsprojekt.

April

  • Der ansøges om tilskud fra lavbundsordningen.

Juni

  • Naturstyrelsen Himmerland opnår tilskud til at igangsætte en teknisk forundersøgelse, som skulle kortlægge mulighederne for et lavbundsprojekt i Kragskovhede ved Jerup. Tilskuddet er fra Landbrugsstyrelsens lavbundsordning, som er en del af det danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU
  • Der blev indgået kontrakt med ENVIDAN om gennemførelse af den tekniske forundersøgelse.

Idéoplæg

Naturstyrelsen Himmerland drøftede projektmuligheder med områdets ene lodsejer – Kragskovhed Fængsel i sommeren/efteråret 2020, som er positivt indstillet over for projektidéen.

Kragskovhede Lavbundsprojektets overordnede formål er en reduktion af udledning af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder ved ophør af dyrkning og sløjfning af dræn og grøfter, og genskabe områdets naturlige hydrologi og dermed dets økologiske funktion.

Ved vandmætning af jorderne opstår der iltfattige forhold, som betyder, at nedbrydningen af jordbundens indhold af tørv forhindres eller forsinkes og der dermed frigives mindre eller ingen CO2.

Projektet bidrager til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed ved at understøtte den naturlige hydrologi i det tidligere mose og hede areal omkring Råbjerg Mose og Jerup Hede.

Forundersøgelsen skal klarlægge, hvor stor reduktionen af CO2-ækvivalenter pr/ha/år vil være, hvis der bliver gennemført et lavbundsprojekt, samt hvilke anlægsarbejder der skal udføres for at opnå den størst mulige reduktion af CO2 uden påvirkning af arealer udenfor projektområdet. Samtidig skal det sikres, at projektet ikke påvirker den eksisterende natur på en negativ måde. Det forventes at reduktionen vil ligge på ca. 18 tons CO2-ækv. pr/ha/år. Udover lavbundskortet (Tørv2014) vil der blive suppleret med jordprøver de steder, hvor der ikke er udpeget, at jorden indeholder mindst 12% organisk kulstof. Herudover vil der blive indsamlet prøver, som skal bestemme risikoen for frigivelse af fosfor. Projektet afvander til hovedvandopland hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat (Ålbæk Bugt), Skagerrak.

Kort over projektområdet

Kontakt

Karen Poulsen

Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland