Lavbundsprojekt Mullerup Mose

Naturstyrelsen Vestsjælland udførte i perioden august 2016 til februar 2017 en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som skulle undersøge muligheden for at etablere et lavbundsprojekt i Mullerup og Løve moser i Kalundborg Kommune. Forundersøgelsen blev finansieret med midler fra EU's Landdistriktsprogram.

Kreaturgræsning i Mullerup Mose - august 2016.

Projekttype Forundersøgelse
Periode August 2016 - februar 2017
Areal Ca. 215 ha
Økonomi 608.974 kr.

Projektbeskrivelse

Formålet med lavbundsprojekter er at reducere udledningen af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder og genskabe eller forbedre naturen. Dette gøres ved en ændring af de hydrologiske forhold og, hvor relevant, en ekstensivering af driften af landbrugsjorder.

Det pågældende undersøgelsesområde er beliggende i den sydvestlige del af Kalundborg Kommune og består af Mullerup og Løve moser, der gennemstrømmes af Bøstrup Å. Åen løber nord på og ud i Nedre Halleby Å, der løber fra Tissø og videre ud i Storebælt. Undersøgelsesområdet er på ca. 215 ha og ses på nedenstående kort.

Forundersøgelsen af et muligt lavbundsprojekt i Mullerup og Løve moser gennemføres i samarbejde med eksterne konsulenter, og består af en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske forundersøgelse skal beskrive de eksisterende forhold og herudfra opstille scenarier for mulig etablering af et lavbundsprojekt, herunder hvilke anlægsarbejder der skal udføres for at opnå den størst mulige reduktion af CO2 . Det er en forudsætning i forundersøgelsen og ved en eventuel realisering af et projekt, at arealer udenfor projektområdet og vandføringen i Bøstrup Å ikke påvirkes. Risikoen for frigivelse af fosfor undersøges også.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal beskrive de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til realisering af et lavbundsprojekt.

Resultatet af forundersøgelsen vi blive fremlagt på et møde med de berørte lodsejere, og rapporterne vil blive lagt her på hjemmesiden, når de er klar.

Konklusion på forundersøgelse

Forundersøgelserne for et muligt lavbundsprojekt i Mullerup Mose er afsluttet og der foreligger en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at søge om gennemførelse af et lavbundsprojekt i Mullerup Mose. Dette skyldes primært nye krav til lavbundsprojekter, der fra marts 2017 betyder at disse fremover også skal bidrage til Vandområdeplanernes kvælstofreduktion til kystvande med reduktionsbehov.

Undersøgelsesområdet afvander til hovedvandopland 2.1 Kalundborg, hvor der ikke er et sådant reduktionsbehov. Derudover viste forundersøgelserne behov for at justere grænsedragningen i det oprindelige undersøgelsesområde, både på grund af manglende lodsejermæsig tilslutning til projektforslaget i delområder og på grund af arealer, som enten ikke kunne vådgøres eller ikke indeholdt nok tørvejord. Det betyder, at lavbundsordningens krav til et projekts reduktion af drivhusgasser ikke kan opnås på grundlag af den reviderede grænse og den forventede vådgøringseffekt i projektforslaget.

I dokumentarkivet findes rapporterne for den tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelse.

Projektforløb

August: Projektopstart

September-oktober: Feltarbejde til den teknisk-biologiske forundersøgelse

Oktober: Feltarbejde, beregninger mv.

November-december: Ejendomsmæssig forundersøgelse

Januar-februar: Afrapportering og lodsejermøde

Kort over projektområdet

Øverst i venstre hjørne ses den geografiske placering af Mullerup og Løve moser, der ligger mellem Slagelse og Kalundborg og i den sydlige del af Bøstrup Å-systemet, der løber ud i Tissø. I nederste venstre hjørne ses et historisk kort fra 1870, hvor man gravede tørv i området. Det store billede til højre viser afgrænsningen af undersøgelsesområdet med rød streg på luftfoto fra foråret 2015.

Dokumentarkiv

Kontakt

Berit Land Nielsen

Forstfuldmægtig
Vestsjælland