Lavbundsprojekt Ringfenner i St. Vildmose

Ringfenner i St. Vildmose

Ringfenner i St. Vildmose

Projekttype

Lavbundsprojekt, under ordningen

Kvælstof- og fosforvådområder og lavbundsprojekter
Periode 14. august 2020 – 14. august  2022
Projektareal 345 ha
Økonomi 488.475 kr. til forundersøgelser

Projektbeskrivelse

Den 18. september 2020 fik Naturstyrelsen tilskud til forundersøgelser af et lavbundsprojekt i Ringfenner i St. Vildmose. Tilskuddet er fra Landbrugsstyrelsen under ordningen Kvælstof- og fosforvådområder og lavbundsprojekter. 

Projektet har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til en mulig gennemførelse af et lavbundsprojekt, herunder en vurdering af de tekniske forhold og en vurdering af muligheden for at opnå de myndighedstilladelser, der måtte være nødvendige for en gennemførelse af lavbundsprojektet.

Forundersøgelsens projektareal er på 345 ha. Den forventede drivhusgasreduktion vurderes at være på 7.780 ton CO2-ækvivalent/år, svarende til 22,5 ton CO2-ækvivalent/ha/år. Minimumskravet i denne tilskudsordning er 13 ton CO2-ækvivalent/ha/år.

Opgaven med forundersøgelsen har været i udbud og COWI er hyret til at gennemføre forundersøgelserne der forventes afsluttet maj 2021.

Naturstyrelsen, Jammerbugt og Brønderslev kommuner deltager i samarbejde med Pindstrup Mosebrug A/S og i det tværnationale projekt CANAPE finansieret af EU’s Interreg-program. Projektets mål er at kortlægge muligheder for udvikling af Store Vildmose i et samspil mellem 1) natur & klima, 2) erhverv og 3) turisme. Et led i projektet er at få ideer til, hvordan området om 20, 30, 50 år kan tænkes at udvikle sig. Det sker i samarbejde med et rådgivende udvalg bestående af lodsejere, NGO’er og interessenter i Store Vildmose. Den øvrige offentlighed har tillige været hørt i forbindelse med en idefase i foråret 2018 og resultater af arbejdet vil ved projektets afslutning igen blive præsenteret ved et offentligt møde.

Læs mere om Interreg CANAPÉ

Nyheder

Projektforløb

Okt-nov Dataindsamling, jordprøver og opmåling.

dec-jan. Modelopsætning, beregninger, projektudarbejdelse og konsekvensvurderinger mv.

 

marts-april. Fremlæggelse af den færdige forundersøgelse for de berørte lodsejere og beslutning om der er grundlag for at søge om realisering af hele eller dele af forundersøgelsesområdet.

Ansøge Landbrugsstyrelsen om realisering.

Hvis bevilling til realisering, igangsættes og myndighedsbehandling og detailprojektering.

 

Etablering af projektet.

Kort over projektområdet

Kort over Ringfenner i St. Vildmose

Kort over Ringfenner i St. Vildmose

Dokumentarkiv

Kontakt

Martin Nissen Nørgård

Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland