Lavbundsprojekt ved Svoldrup Kær og Enge

Der er i Vesthimmerlands Kommune udvalgt et muligt projektområde, som ligger i vandoplandet Limfjorden, nemlig Svoldrup Kær. Det væsentligste kriterium for udvælgelsen har været jordens indhold af organisk stof og dermed mulig CO2 tilbageholdelse. Foreløbige vurderinger har vist, at projektområdet kan opfylde kriterierne for lavbundsindsatsen, og der desuden er et stort potentiale for opfyldelse af de øvrige målsætninger.

Projektideen er blevet præsenteret for berørte lodsejere ved møder den 7. oktober 2015 og der var velvilje til at gå videre med gennemførelse af forundersøgelser.

Projektet går ud på, at udtage agerjord fra omdrift og genskabe naturlige hydrologiske forhold ved afbrydelse af grøfter og dræn og om muligt ved hævning af vandløbsbund/ændring af vandløbsprofil og eller genslyngning. Der skal gennemføres teknisk, biologisk og ejendomsmæssig forundersøgelse.