Lavbundsprojekt ved Svoldrup Kær og Enge

Der er i Vesthimmerlands Kommune udvalgt et muligt projektområde, som ligger i vandoplandet Limfjorden, nemlig Svoldrup Kær. Det væsentligste kriterium for udvælgelsen har været jordens indhold af organisk stof og dermed mulig CO2 tilbageholdelse. Foreløbige vurderinger har vist, at projektområdet kan opfylde kriterierne for lavbundsindsatsen, og der desuden er et stort potentiale for opfyldelse af de øvrige målsætninger.

Projektideen er blevet præsenteret for berørte lodsejere ved møder den 7. oktober 2015 og der var velvilje til at gå videre med gennemførelse af forundersøgelser.

Projektet går ud på, at udtage agerjord fra omdrift og genskabe naturlige hydrologiske forhold ved afbrydelse af grøfter og dræn og om muligt ved hævning af vandløbsbund/ændring af vandløbsprofil og eller genslyngning. Der skal gennemføres teknisk, biologisk og ejendomsmæssig forundersøgelse.

Lavbundsprojekt ved Svoldrup Kær og Enge

Svoldrup Kær

Projekttype Lavbundsprojekt
Periode 2. nov 2015 – 2. nov. 2017.
Projektareal  485 ha
Økonomi  645.470 kr

Projektbeskrivelse

Der er i Vesthimmerlands Kommune udvalgt et muligt projektområde, som ligger i vandoplandet Limfjorden, nemlig Svoldrup Kær. Det væsentligste kriterium for udvælgelsen har været jordens indhold af organisk stof og dermed mulig CO2 tilbageholdelse. Foreløbige vurderinger har vist, at projektområdet kan opfylde kriterierne for lavbundsindsatsen, og der desuden er et stort potentiale for opfyldelse af de øvrige målsætninger.

Projektideen er blevet præsenteret for berørte lodsejere ved møder den 7. oktober 2015 og der var velvilje til at gå videre med gennemførelse af forundersøgelser.

Projektet går ud på, at udtage agerjord fra omdrift og genskabe naturlige hydrologiske forhold ved afbrydelse af grøfter og dræn og om muligt ved hævning af vandløbsbund/ændring af vandløbsprofil og eller genslyngning. Der skal gennemføres teknisk, biologisk og ejendomsmæssig forundersøgelse. 

Status

På fælles lodsejermøde i august 2016 var der enighed om at Naturstyrelsen skulle søge penge til realisering af projektet. Under realiseringsansøgningen blev der stillet spørgsmål til fosforberegningerne, hvilket nødvendiggjorde en væsentlig reducering af projektområdet for at mindske risikoen for udledning af fosfor. Da Naturstyrelsen kunne forvente afslag på ansøgningen p.g.a. for store ændringer, blev denne trukket tilbage. Der forventes genansøgt om realisering af et reduceret projekt i næste ansøgningsperiode, hvor der er ansøgningsfrist 30. januar 2018. Vi håbede på, at Miljøstyrelsen ville kunne finde en løsning på fosforproblematikken i ansøgningsperioden. Desværre gik det som forventet og vi fik afslag på realiseringsansøgningen på gennemførelse af lavbundsprojektet i Svoldrup kær og Enge. Begrundelsen var som ventet, at projektet i en periode efter etableringen ville udlede for meget fosfor.

Projektforløb

  • Januar - Ny revideret realiseringsansøgning fremsendes.
  • Juni - Afslag realiseringsansøgning
  • Nov-dec – Udarbejdelse af revideret mindre projekt, der overholder krav til maks udledning af fosfor
  • Juni - ansøgning om realisering trukket tilbage
  • Marts - april. Udtagning af jordprøver. Udføres af Kenneth Hein Kristensen fra Rambøll, tlf. 5161 7448.
  • April - maj. Ejendomsmæssig forundersøgelse. Udføres af Kresten K. Skrumsager fra Rambøll, tlf. 2916 1470
  • August. Fremlæggelse af projektforslag for alle berørte lodsejere.
  • Oktober. Ansøgning om realisering.   

Kort over projektområdet

Den røde polygon viser undersøgelsesområdet. Lilla farve er udpeget kulstofrig lavbund.

Dokumentarkiv

Kontakt

Martin Nissen Nørgård

Projekttleder
Naturstyrelsen Himmerland