Lavbundsprojekt ved Vosborg Enge

Naturstyrelsen Vestjylland udarbejder en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal kortlægge muligheden for at etablere et lavbundsprojekt i engene ved Nr. Vosborg i Holstebro Kommune. Projektet finansieres med midler fra EU’s Landdistriktsprogram samt Miljø- og Fødevareministeriet.

Lavbundsprojekt ved Vosborg Enge

Naturstyrelsen Vestjylland udarbejder en teknisk og ejedomsmæssig forundersøgelse, som skal kortlægge muligheden for at etablere et lavbundsprojekt i engene ved Nr. Vosborg i Holstebro Kommune. Projektet finansieres med midler fra EU’s Landdistriktsprogram samt Miljø- og Fødevareministeriet

Projekttype Statsligt lavbundsprojekt
Periode november 2015 - november 2016
Projektareal ca. 102 ha
Økonomi 261.800,- kr. til forundersøgelse

<h1>Projektbeskrivelse</h1>

Formål:

Den tekniske forundersøgelse har til formål at belyse de tekniske og miljømæssige konsekvenser ved gennemførelse af et lavbundsprojekt i engene ved Nr. Vosborg, og skal sammen med den ejendomsmæssige forundersøgelse danne grundlag for en vurdering om, hvorvidt projektet kan realiseres under de gældende økonomiske rammer for lavbundsprojekter. Herudover vil der blive indsamlet prøver, som skal bestemme risikoen for frigivelse af fosfor.

Projektets overordnede formål er at reducerer udledningen af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder ved ophør af dyrkning og sløjfning af dræn og grøfter, således at de naturlige hydrauliske forhold genetableres i projektområdet. De iltfattige forhold betyder, at nedbrydningen af jordbundens indhold af tørv forhindres eller forsinkes og der dermed frigives mindre eller ingen CO2. Projektet vil desuden kunne bidrage til, at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed i og omkring projektområdet.

Forundersøgelsen skal klarlægge, hvor stor reduktionen af CO2-ækvivalenter pr/ha/år vil være, hvis der bliver gennemført et lavbundsprojekt samt, hvilke anlægsarbejder der skal udføres for at opnå den størst mulige reduktion af CO2 uden påvirkning af arealer udenfor projektområdet. Det forventes at reduktionen kan udgøre op mod 37 tons CO2-ækv. pr/ha/år.  

<h1>Projektforløb</h1>

I marts blev der indgået kontrakt med COWI A/S, om gennemførelse af den tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelse.

 

I oktober blev der indhentet tilbud på gennemførelse af en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse for lavbundsprojekt ved Vosborg Enge. 

I december blev der søgt om tilskud til en forundersøgelse, som skulle belyse mulighederne for et lavbundsprojekt ved Vosborg Enge.

I december blev der givet tilsagn om tilskud til forundersøgelsen fra NaturErhvervstyrelsen.

<h1>Kort over projektområdet</h1>

<h1>Kontakt</h1>

Henning Fjord Aaser

Specialkonsulent
Naturstyrelsen Vestjylland

Thomas Borup Svendsen

Skovrider
Naturstyrelsen Vestjylland