Lavbundsprojekt Verup Mose vest

Naturstyrelsen Vestsjælland udfører i perioden august 2016 til februar 2017 en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal undersøge muligheden for at etablere et lavbundsprojekt i en del af Verup Mose vest beliggende i Sorø Kommune. Forundersøgelsen finansieres med midler fra EU’s Landdistriktsprogram.

Eng op mod Åmose Å - marts 2016.

Projekttype Forundersøgelse
Periode August 2016 - februar 2017
Areal Ca. 38 ha
Økonomi 226.872 kr.

Projektbeskrivelse

Formålet med lavbundsprojekter er at reducere udledningen af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder og genskabe eller forbedre naturen. Dette gøres ved en ændring af de hydrologiske forhold og, hvor relevant, en ekstensivering af driften af landbrugsjorder.

Det pågældende undersøgelsesområde er beliggende i den nordlige del af Sorø Kommune. Verup Mose er en del af Store Åmose komplekset og undersøgelsesområdet grænser mod nord op til Åmose å. Undersøgelsesområdet er på ca. 38 ha og ses på nedenstående kort.

Forundersøgelsen skal beskrive de eksisterende forhold og herudfra opstille scenarier for mulig etablering af et lavbundsprojekt uden påvirkning af arealer udenfor projektområdet og værdifulde biotoper indenfor området. Forundersøgelsen skal desuden beskrive, hvilke anlægsarbejder der skal udføres, for at opnå den størst mulige reduktion af CO2. Risikoen for frigivelse af fosfor undersøges også.

Resultatet af forundersøgelsen vil blive fremlagt på et møde med de berørte lodsejere, og rapporterne vil blive lagt her på hjemmesiden, når de er klar.

Projektforløb

August: Projektopstart

September-oktober: Feltarbejde til den teknisk-biologiske forundersøgelse

Oktober: Feltarbejde, beregninger mv.

November-december: Ejendomsmæssig forundersøgelse

Januar-februar: Afrapportering og lodsejermøde

Kort over projektområdet

Øverst i venstre hjørne ses den geografiske placering af Verup Mose, der ligger i den nordlige del af Sorø Kommune grænsende op til Åmose Å i nord. I nederste venstre hjørne ses et historisk kort fra 1870, hvor man gravede tørv i området. Det store billede til højre viser afgrænsningen af undersøgelsesområdet med rød streg på luftfoto fra foråret 2015.

Dokumentarkiv

Kontakt

Olaf G. Christiani

Specialkonsulent
Vestsjælland