Lavbundsprojekt Vosborg Enge

 

Projekttype Statsligt lavbundsprojekt
Periode 2021 - 2024
Projektareal Ca. 88 ha.
Økonomi Ca. 5,6 mio. kr.

Projektbeskrivelse

 

Naturstyrelsen Vestjylland har på baggrund af en tidligere udført teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, fået bevilling til at gå videre med realisering af lavbundsprojekt Vosborg Enge. Hvis alt går efter planen, er projektet realiseret inden udgangen af 2023. 

Vosborg Enge projektet omfatter et areal på 88 ha mellem herregården Nr. Vosborg og Storåen kort før åens udløb i Nissum Fjord. Vosborg Enge er i dag afvandet med pumpe og anvendes i dag hovedsageligt til marker i omdrift.

Lavbundsprojektet vil betyde, at pumpen slukkes og i stedet erstattes med et højvands­lukke ved Storåen, samt at der sløjfes grøfter og dræn i området. Det vil medføre, at vandstanden i Vosborg Enge vil stige, så der dannes lavvandede søer omgivet af enge.

Om sommeren vil der både dannes store områder med sjapvand og søer med en typisk vanddybde på 25-30 cm. I vinterhalvåret vil vandstanden variere en del fra måned til måned og fra år til år afhængigt af, om vandstanden i Storå tillader, at nedbørsoverskuddet kan strømme af eller om det midlertidigt ophobes i projektområdet.

Den samlede beregnede årlige CO2-reduktion vil være 1400-1600 tons CO2-ækv/år, svarende til en arealspecifik reduktion på 16-18 tons CO2-ækv/ha/år. Hertil kommer, at kvælstofudledningen til Nissum Fjord reduceres med ca. 3900 kg N/år, svarende til 45 kg N/ha. Projektet opfylder dermed kravet i bekendtgørelsen, hvor projekter under lavbundsordningen som minimum skal have en klimaeffekt på 13 ton CO2-ækv./ha/år. 

 

Nyheder

Projektforløb

 

 

Gennemførsel af forundersøgelse af projektet.

Grundet risiko for frigivelse af fosfor ved vådliggørelse blev projektet sat i bero indtil der kunne findes en passende afværgeforanstalitning.

2020: Projektet genoptages og der opnåes bevilling til projektet

2021: Udarbejdelse af detailprojektering og lodsejeraftale

2022: Myndighedsbehandling 

2023: Anlæg påbegyndes

2024: Projektet indvies

 

Kort over projektområdet

 

 

Vosborg Enge ligger syd for Storåen umiddelbart inden udløbet i Felsted Kog, som er en del af Natura 2000-området, N65, Nissum Fjord (grøn skravering). Projektområdet ligger i tilknytning til Nørre Vosborg kursuscenter, hvorfra der er offentlig adgang til området via stisystemer i området.

Kontakt

 

Henning Fjord Aaser

Specialkonsulent
Naturstyrelsen Vestjylland

Poul Ravnsbæk

Skovrider
Naturstyrelsen Vestjylland