Lerkenfeld Ådal lavbundsprojekt - Forundersøgelse

I Vesthimmerlands Kommune var der udvalgt et muligt projektområde i Lerkenfeld Ådal, som løber til Limfjorden i Lovns Bredning. Det væsentligste kriterium for udvælgelsen var jordens indhold af organisk stof og dermed mulig CO2 tilbageholdelse. Foreløbige vurderinger viste, at projektområdet kunne opfylde kriterierne for lavbundsindsatsen.

I perioden 2017-2018 blev der gennemført en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse. Desværre blev resultatet, at der ikke var grundlag for at søge om realisering af projektet.

Projekttype Lavbundsprojekt
Periode

7. oktober 2016 -

1. april 2019

Undersøgelsesområde 336 ha
Økonomi forundersøgelse kr. 518.741

Projektbeskrivelse

Projektideen er blevet præsenteret på et lodsejermøde, hvor alle berørte lodsejere var inviteret. Alle de fremmødte lodsejere synes det var en god idé, at der gennemføres forundersøgelser. Projektet går ud på, at udtage agerjord fra omdrift og ændre de hydrologiske forhold, så kravene til opfyldelse af et lavbundsprojekt kan opfyldes, og den samlede målsætning opnås bedst mulig.

Den teknisk, biologiske og ejendomsmæssige forundersøgelse skal afdække mulighederne for et lavbundsprojekt, hvor der opnås tilstrækkelig CO2 reduktion og kvælstoffjernelse i projektområdet samtidigt med, at forringelser i værdifulde biotoper og negative påvirkning af udpegede arter undgås, og at der samlet set sker en forbedring af naturforholdene i området.

Undersøgelsesområdet er på ca. 336 ha, hvoraf de 256 ha ligger inden for udpeget lavbund, hvor mindst 12 % er organisk kulstof.  

Den 23. april 2018 blev resultatet af forundersøgelserne til et lavbundsprojekt i Lerkenfeld Ådal fremlagt af konsulentfirmaet Orbicon i Ullits Medborgerhus.

Konklusionen blev, at der desværre ikke er grundlag for at arbejde videre med et lavbundsprojekt i området. I dokumentarkivet herunder kan du læse et kort referat fra mødet.

Nyheder

Projektforløb

April  Fælles lodsejermøde med præsentation af forundersøgelsens resultat og stillingtagen til realiseringsansøgning.

Hvis bevilling herefter opstart på detailprojekt, jordfordeling og myndighedsbehandling.

Forundersøgelse igangsat

Uge 11 – 13 Opmåling af dræn, grøfter, teknisk anlæg osv. 

Uge 13 – 14 Udarbejdelse af eksisterende- og skønnet fremtidig af vandingsforhold

Uge 14 – 18 Prøvetagning

Uge 20 – 22 Naturregistrering

Uge 27 – 35 Ejendomsmæssige forundersøgelse

Kort over projektområdet

Kort over forundersøgelsesområdet

Dokumentarkiv

Kontakt

Martin Nissen Nørgård

Projektleder
Naturstyrelsen Himmerland