Afgræsning

Førhen var hederne meget benyttet til græsning. Græsning med får har især fundet sted på de heder der ligger længst væk fra gården, mens kreaturgræsning foregik på marker, i enge og på hedemoser. Hestene fik den bedste behandling, så græsning med heste har kun fundet sted i få tilfælde på heden. Græsning med geder kan enkelte steder have haft af betydning.

Hvad er det der sker når heder bliver afgræsset? Udover at dyrene æder af planterne, så træder de - i større eller mindre grad - også planterne i stykker. Blandt de nedtrådte planter skabes der mulighed for at frø kan spire, og den bidte lyng får mulighed for skyde med nye skud. Græsningens effekt er afhængig af de dyr der græsser. Får er yderst kræsne med hensyn til hvad de æder, modsat kreaturer der æder et bredt udsnit af planter og buske.

Det er målet at der i projektet skal indkøbes 60 stykker kvæg og etableres græsning på 659 ha eksisterende og potentielle hedearealer.

Græssende får

Får benyttes i vid udstrækning til hedepleje..


Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE+ programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af EU LIFE+ og Naturstyrelsen.