Genskabe naturlige vandforhold

En af de store trusler mod mange heder er dræning. Også den tiltagende markvanding trækker på grundvandsressourcerne og dermed udtørring af mange heders kærpartier til følge. Effekten er størst på små heder og i randen af større.
Dræning påvirker især lavliggende hedemosepartier og klokkelyngheder, der ligger tilbage som mindre partier i landskabet.

Mange fugle over en af de sjældne hedesøer.


Sænkningen af grundvandsstanden rammer i første omgang fuglelivet. Hovedparten af de karakteristiske hedefugle er helt eller delvist afhængige af vådområderne. En stor del af de sjældne og truede planter og insekter findes her.
I projektet sker en ændring af de hydrologiske forhold typisk ved at drængrøfter kastes til og ved at skabe lavninger i fugtige områder.

Et vandhul er skabt ved at skrabe en lavning.


I projektet skal der ske genskabelse af naturlige vandforhold, der påvirker et område på 17 ha eksisterende og potentielle hedearealer.